СКИНУТИ

              

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження в.о. голови 
державної адміністрації 
                  15.05.2018 №_217_ ­ 

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ містобудування та архітектури Ужгородської районної державної адміністрації

 1. Відділ містобудування та архітектури Ужгородської районної державної адміністрації (далі – відділ) є її структурним підрозділом, утворюється головою Ужгородської райдержадміністрації (далі – райдержадміністрація), входить до її складу та забезпечує на території району виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний управлінню містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації,Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Мінрегіон).

3. Відділ   у   своїй     діяльності   керується   Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами начальника управління містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації та цим Положенням.

4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району.

5. Для виконання завдань, покладених на відділ, у його складі можуть утворюватись підрозділи за напрямами роботи, зокрема, з питань містобудівного кадастру, тощо.

6. З метою колегіального та професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при відділіутворюється архітектурно-містобудівна рада як дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

7. Відділ виконує такі завдання:

організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

надає адміністративні послуги;

здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі містобудування, архітектури на території району та вживає заходів до усунення недоліків;

         бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

         вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

         забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

         бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

         бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

         бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

         бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

         готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

         забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

         готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

         розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

         опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

         забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ;

         постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

         контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

         здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

         забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

         організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів,містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

         забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

         забезпечує захист персональних даних.

7.1. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження, а саме:

готує рішення щодо планування територій на регіональному (схема планування території району) та місцевому рівнях;

вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території району;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схеми планування території району, генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів територій);

забудови та іншого використання територій;

сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації на регіональному рівні;

вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку районув межах своїх повноважень;

надає висновки до проектів землеустрою на земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта;

забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом „б” частини першої статті 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

координує діяльність:

суб̕̕єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об̕єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

оформляє паспорт прив̕язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об̕єктам містобудування;

забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об̕єктів містобудування;

інформуєнаселення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

організує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

8. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до його компетенції, спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів

виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

9. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

10. Відділ  очолює   начальник,  який    призначається на  посаду  та звільняється  з посади  керівником  апарату згідно із законодавством   про державну  службу за погодженням із начальником управління містобудування та архітектури Закарпатської облдержадміністрації.

11. Начальник відділу:

здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про відділ;

розподіляє посадові обов’язки між працівниками відділу;

планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

звітує перед головою та першим заступником голови райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

може входити до складу колегії райдержадміністрації;

вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;

видає   у   межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Начальник відділу відповідно до статті 14 Закону України „Про архітектурну діяльність” за посадою є головним архітектором району.

13. Відповідно до статті 14 Закону України „Про архітектурну діяльність” начальник відділу може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території району.

14. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою райдержадміністрації, начальником управліннямістобудування та архітектури облдержадміністрації або Мінрегіоном України.

15. Відділ складається з начальника відділу та двох головних спеціалістів.

16. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

17. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує голова райдержадміністрації за пропозиціями начальника відділу.

18. Відділ є структурним підрозділом райдержадміністрації, має власні бланки, печатку із своїм найменуванням.