Про районний бюджет на 2020 рік

УКРАЇНА

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА РАДА

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Тридцять шоста сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Вiд 20.12.2019 року № 619

 м. Ужгород            

                

Про районний бюджет на 2020 рік

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2020 рік:

доходирайонного бюджету у сумі 379 982 400 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 378 277 900 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 1 704 500 гривень згідно з додатком 1 до даного рішення;

видатки районного бюджету у сумі 378 482 400 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 355 292 900 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 23 189 500 гривень згідно з  додатком 3 до даного рішення;

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 1 200 000 гривень згідно з додатком 4 до даного рішення;

надання кредитів з районного бюджету у сумі 2 700 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету - 1 500 000 гривень та надання кредитів зі спеціального фонду районного бюджету -1 200 000 гривень згідно з додатком 4 до даного рішення;

профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 21 485 000 гривень згідно з додатком 2 до даного рішення;

дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету у сумі 21 485 000 гривень згідно з додатком 2 до даного рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,06 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 1 700 000 гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до даного рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Обсяги міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на 2020 рік на утримання закладів освіти та культури врахувати відповідно до рішення сесії районної ради від 08.11.2019 року № 571 «Про міжбюджетні трансферти на 2020 рік».

Установити, що у 2020 році місячні суми дотацій сільським та Середнянському селищному бюджетам перераховуються фінансовим управлінням із загального фонду районного бюджету на підставі платіжного доручення не пізніше 25 числа місяця у разі виконання доходів загального фонду районного бюджету.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів виробничої, комунальної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до даного рішення.

5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 31 249 200 гривень згідно з  додатком 7 до даного рішення.

6. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.  

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691, частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету (абзаци 1, 2 пункту 7 цього рішення) згідно з відповідними пунктами частини першої статті 691 та частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 та статей 89, 91 Бюджетного кодексу України,а кошти спеціального фонду згідно з абзацом 2 пункту 7 цього рішення спрямовуються на надання відповідних кредитів.

9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

13. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

13.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2020 року розподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2020 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

13.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги регіональних програм.

14. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

15. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки № 1-7 до даного рішення є його невід’ємною частиною.

17.Оприлюднитице рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

18.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Боднар Й.Й.).

 

Голова  ради                                                                                                                  Р.В.Чорнак

Додатки до рішення про бюджет на 2020 рік 

Остання зміна сторінки: 05-02-2020 16:55