Довідка про громадське обговорення детального плану території «Будівництво та обслуговування об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції) за межами населеного пункту, на території Червонівської сільради Ужгородського району

Відповідно до статті 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25.05.2011 року, Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018 року повідомляємо наступне.

Відомості про оприлюднення документів, які стосуються стратегічної екологічної оцінки:

1.1.Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території «Будівництво та обслуговування об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції) за межами населеного пункту, на території Червонівської сільради Ужгородського району Закарпатської області» оприлюднена 19 квітня 2019р. на офіційному сайті Ужгородської райдержадміністрації, e-mail: uzh-rda@carpathia.gov.uа.

1.2. Повідомлення про оприлюднення Заяви опубліковане в газеті «Ужгород» від 20 квітня 2019р. № 2(985) та в газеті «РІО» від 20 квітня 2019р.№ 16(1097).

1.3. Громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розпочато 19 квітня 2019 року та завершено 02 травня 2019 року. Протягом строку громадського обговорення до Заяви коментарі та зауваження не надходили.

2.Повідомлення про оприлюднення детального плану території «Будівництво та обслуговування об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції) за межами населеного пункту, на території Червонівської сільради Ужгородського району Закарпатської області» та Звіт про стратегічну екологічну оцінку, оприлюднено на офіційному сайті Ужгородської райдержадміністрації e-mail: uzh-rda@carpathia.gov.uа.

2.1.Повідомлення про оприлюднення детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку опубліковано в газеті «Ужгород» від 11 травня 2019 року № 15(988)та в газеті «Закарпатські оголошення»від 10-16 травня 2019 року№ 19.

3.Проект детального плану території та Звіт про стратегічну екологічну оцінку, надані на розгляд громадськості, розміщувалися у місцях, доступних для громадськості :

88017, м.Ужгород, вул. Загорська, 10, Ужгородська райдержадміністрація, відділ економічного розвитку та торгівлі, (0312) 61-64-17, 61-70-53;

89400, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Червоне, вул.Шкільна,30 тел./факс: (0312) 715-575.

4.Громадське обговорення проекту містобудівної документації території «Будівництво та обслуговування об’єкта альтернативної енергетики (сонячної електростанції) за межами населеного пункту, на території Червонівської сільради Ужгородського району Закарпатської області»та Звіту із стратегічної екологічної оцінки розпочато 07 травня 2019 року та завершено 11 червня 2019 року.

5.Громадські слухання з презентацією та експонуванням проекту детального плану території були проведені у приміщенні Червонівської сільської ради 21 травня 2019 року о 10:00 годині.

Про час та дату проведення громадських слухань(обговорень)громадськість була повідомлена у повідомленні про оприлюднення документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку шляхом розміщення його в газеті «Ужгород» від 11 травня 2019 року № 15(988) та в газеті «Закарпатські оголошення» від 10-16 травня 2019 року № 19.

Учасників громадського обговорення ознайомили із основними кресленнями території щодо якого розроблено проект Детального плану території, з техніко-економічними показниками, з прогнозованими правовими, економічними та екологічними наслідками.

В ході громадського обговорення було доведено до громадськості вимоги Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» щодо необхідності врахування зауважень та пропозицій громадян до визначених обсягів стратегічної екологічної оцінки до проекту Детального плану території.

Всіх присутніх ознайомили із Звітом про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території та запропонували внести за необхідності доповнення та зауваження. При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем.

За період з 07 травня 2019 року по 11 червня 2019 року включно не надійшло жодного звернення від громадськості до проекту Детального плану території та Звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту Детального плану території.

ДОВІДКА ПРО ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Таблиця 1

з/

п

Автор зауважень

/пропозицій/

юридична або фізична особа

Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО, до якого висловлюється зауваження/

пропозиції

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано або огрунтовановідхилено)

Обгрунту-

вання, *

 

До проекту ДДП зауважень не поступало

До звіту про СЕОзауважень не поступало

Відповідно до отриманих письмових зауважень і пропозицій Департаменту екології та природніх ресурсів до Звіту про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДПТ від 13.05.2019 № 712/02-01 складена довідка (таблиця 2)

ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ

Таблиця 2

з/

п

Уповно-

важений орган

Редакція частини

проекту ДДП/Звіту про СЕО, до якого висловлюється зауваження/

пропозиції

Зауваження/

пропозиції

Спосіб врахування (повністю враховано, частково враховано або огрунтовановідхилено)

Обгрун-тування *

 

До проекту ДДП зауважень не поступало

До звіту про СЕО

1

Департа-

мент екології та природ-

них ресурсів

Департ-мент екології та природ-них ресурсів

Зміст та осн.цілі ДДП, його зв'язок з ін. документами державного планування

Деталізувати ТЕО та надати інформацію про відповідність ДПТ Схемі районного планування

Викопіюван-ня додане.

Враховано

2

Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього

стану, якщо ДДП не буде затверджено

Аналіз можливих соц.наслідків;

-відобразити динаміку рівня чисел. населення;

цілі проекту та очікуваний економічний ефект.

Надати:

відомості щодо категорії та якості грунтів;

інформац.щодо способу транспорт. будматеріалів і т.д.

Навести дані щодо виробн.Інфраструктуру.

Включити інформацію про дезінфікаційнізони та розчини.

Навести дані про озеленення прилеглої території

Відобразити інф-ю про систему відведення дощових і талих вод

Включити до Звіту довідку з гідрометереологічного

центру щодо метереолог характеристики місцевості.

Наслідків не очікується;

об’єкт знаходиться за межами н.п.; його розміщення не впливає на чисельн.

населення;

ціль проекту -вироблення альтернативної енергетики.

Наведено у розд. 3 Звіту.

Підвезення здійснюєть

ся по а/д

М-25

Наведено у пояснюючій записці ДПТ

При необхідності -у складі РП

Не передбача-

ється.

Передбачає-

ться у складі РП.

Довідку представить інвестор.

Частко-

во врахова-но

3

Екологічні проблеми, у т. ч. ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного шанування, зокрема щодо територій з природо-охоронним статусом

Зазначити відношення з/д для містобудівних потреб до територій та об’єктів екомережі та культурної спадщини, санітарно-захисних зон, водозаборів, водних об’єктів.

Включити до Звіту розрахунки та аналіз ймовірного впливу і т.д.

З/д не відносяться до територій та об’єктів екомережі та культурної спадщини, санітарно-захисних зон, водозаборів, водних об’єктів

Розрахунки в складі Звіту не проводились.

Обгрун-

товано

відхиле-

но

4

Опис наслідків для довкілля, в т.ч., для здоров’я населення, в т.ч., вторинних, кумуля-тивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10 р. відповідно, а за необхідності 50-100 р.), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

Деталізувати опис впливу на:

-здоров’я людини, рівень електромагніт.та шумового забруднення, блискавки, відображаючий ефект;

-на тваринний та росл.світ;

-оптичні чинники(затінення об’єктом);

-утворення відходів при буд-ві, експлуатації та припиненні діяльн.

Деталізувати опис впливу на біорізноманіття:

-питання потреби вирубки дерев та чагарників при   реалізації ДПТ;

-провести інвентаризацію видів тварин і рослин в межах планової діяльності.

Визначити ступінь забруднення атмосф.повітря, грунту, вплив на ландшафт, утворення відходів (склад, кількість);

вилучення з/д під час буд-ва та експлуатації обєкту

Деталізувати опис впливу на ландшафт з врахуванням естетичної привабливості та її туристичного потенціалу

Наведено у розділі 3.3 Звіту.

вирубка дерев,чагар-

ників не планується;

враховуючи місце розташув.з/д вважаємо недоцільним проведення інвентар-ції.

Інформація наведена у розділі 3.3. Звіту.

Вилучення з/д   не передбачається

Зауваження не відносит. до планової діяльності об’єкта.

Частко-во

враховано

5

Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Зазначити заходи забезпечення пожежної, промислової та санітарної безпеки на об’єкті.

Вказати періодичність перевірок систем і елементів для підтверд. відповідності проектним рішенням.

Описати експлуатаційний режим у зимовий період.

Включити до звіту розрахунки при найменш сприятливих умовах та можливих авар.ситаціях

Описати заходи, спрямовані на уникнення, наскільки можливо, фрагментації території, зокрема її природ.ділянок та ділянок, зайнятих культурною рослинністю, в т.ч., сіножатей, пасовищ, полезахисних смуг та ін.захисних насаджень.

Описати заходи, спрямовані на макс.збереження ділянок із грунтовим та рослинним покривом.

Описати заходи, спрямовані на збереження територій, що підлягають охороні згідно з вимогами ЗУ «Про екологічну мережу України», рішенням Закарпатської ОДА 10.07.2014 № 1033 «Про затвердження схеми формування екологічної мережі Закарпатської області», рішення Ужгородської райради 09.12.1011 № 199 «Про затвердження схеми екомережі Ужгородського району»

Наведено у пояснюючій записці, розділі 6 Звіту.

Наведено у розділі 5 та 6 Звіту.

Експлуатаційний режим роботи у зимовий період та розрахунки при найменш сприятливих умовах та можливих авар.ситаціях детально буде розроблений в робочому проекті.

Планова забудова не спричинить фрагментації з/д, оскільки вздовж траси –суцільна забудова.

Здійснене планування території з максим. збереженням рельєфу та грунтового покриття.

Земельна ділянка не межує з об’єктами екомережі.

Проектом передбачені заходи для покращення санітарно-гігієнічних умов.

Частко-

во

врахова-но

6

 

Обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася СЕО, в т.ч., будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час створення такої оцінки)

Описати виправдані альтернативи (варіанти технологічних рішень або територіальні альтернативи ( з обгрунтуванням причин вибору основного варіанту.

Представити ситуац. схему із альтернативними варіантами (виправданими альтернативами).

Запропонов. альтернативні варіанти щодо технічного та технолог.забезпечен-

ня об’єкту будівництва.

Альтернати-

ви не розглядали-

ся у зв’язку з відсутністю ін.з/д, що відповіда-ють вимогам план.діяльно-сті.

враховано

*При наявності зауважень чи пропозицій, які обґрунтовано відхилено або частково враховано.

провадження даної планованої діяльності. Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення СЕС та техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку Ужгородського району.

7.За результатами обговорень, рекомендовано проект детального плану території затвердити.

Остання зміна сторінки: 27-11-2019 09:02