На виконання розпорядження Кабінету міністрів України від 9 червня 2011р. №589-р. „Про схвалення Концепції створення Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року №21 „Про затвердження Положення про Національну систему опрацювання звернень до органів виконавчої влади та Типового положення про контактний центр Автономної республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя”, розпорядженням голови Закарпатської облдержадміністрації від 26.01.2012 №16 „Про обласний контактний центр” було утворено обласний контактний центр. 16 квітня 2013 року Державну установу Закарпатський контактний центр офіційно зареєстровано як самостійну юридичну особу про що внесено запис до ЄДР.

Закарпатський обласний контактний центр (далі Контактний центр) є бюджетною установою, що належать до сфери  управління обласної державної адміністрації та є суб'єктом Національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади.

Контактний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації.
Методичне забезпечення діяльності контактного центру здійснює Державна установа „Урядовий контактний центр”.

Основними завданнями Контактного центру є забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через Інтернет.

Контактний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує за допомогою програмно-апаратного комплексу Національної системи:
- приймання звернень заявників за єдиним телефонним номером та через Інтернет; 
- опрацювання отриманих звернень та їх надсилання на розгляд органам виконавчої влади відповідно до компетенції;
- інформування та консультування заявників щодо норм законодавства та актуальних витань державної політики;
2) проводить:
- аналіз змісту звернень заявників та подає відповідну інформацію облдержадміністрації, Урядовому контактному центру;
- моніторинг забезпечення своєчасного розгляду звернень заявників органами виконавчої влади та подіє відповідну інформацію облдержадміністрації, Урядовому контактному центру;
- моніторинг найважливіших соціально-економічних питань, що потребують невідкладного прийняття рішень, та подає відповідну інформацію облдержадміністрації, Урядовому контактному центру;
3) здійснює обмін інформацією з Урядовим контактним центром щодо надходження звернень заявників та стану їх розгляду;
4) подає на запит облдержадміністрації інформацію про звернення заявників та результати їх розгляду;
5) забезпечує їх взаємодію з посадовими особами райдержадміністрацій, міськвиконкомів, які відповідають за опрацювання звернень;
6) готує інформацію для формування інформаційно-наукового довідника автоматизованої інформаційної бази звернень, пропозицій щодо його удосконалення та подає їх Урядовому контактному центру;
7) організовує інформування громадськості про роботу контактного центру через засоби масової інформації, веб-сайти облдержадміністрації;
8) організовує відповідно до законодавства поширення соціальної реклами з питань, що належать до компетенції контактного центру.
Контактний центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з Урядовим контактним центром, органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування та громадянами.

Працівники центру

Працівники центру

Директор Центру

Ганич

Світлана Василівна

тел./факс (0312) 61-62-90

Головний бухгалтер

Іванина Людмила Юріївна

тел. (0312) 61-62-90

Аналітики консолідованої інформації

Товт

Маріанна Тіберіївна

Петришинець

Людмила Василівна

тел. (0312) 61-42-80

Фахівці

Грегор

Катерина Леонідівна

Бачуріна

Віталія Віталіївна

тел. (0312) 61-42-08

Місцезнаходження:  88000, м.Ужгород, вул. Гойди, 8
e-mail: zokc@carpathia.gov.ua

Графік роботи Закарпатського обласного контактного центру:            
Понеділок – П’ятниця
з 9 год. 00 хв. – до 18 год. 00 хв.
Обідня перерва
з 13 год. 00 хв. – до 14 год. 00 хв.
Вихідні дні
Субота – Неділя

Всі дзвінки від громадян приймають фахівці Контактного центру за єдиним безкоштовним номером телефону обласної «гарячої лінії» 0-800-501-484 та невідкладно надсилають на опрацювання відповідним органам виконавчої влади, які розглядають звернення та надають письмові відповіді заявникам.

Графік роботи безкоштовної обласної «гарячої лінії»: з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 17:30 години, субота, неділя та святкові дні - вихідні.

 

І. Загальні засади

1.1.  Положення про колегію райдержадміністрації визначає  загальні  засади  утворення  і діяльності колегії  в  райдержадміністрації.

1.2. Колегія райдержадміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також відповідно розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою райдержадміністрації.

ІІ. Функції колегії

2.1. Колегія:

2.1.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації.

2.1.2. Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території району;

формування та реалізації державної політики на території району.

2.1.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

2.1.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.1.5 Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ  та організацій, що належать до сфери її управління.

2.1.6. Аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2.1.7. Розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції).

2.1.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи, виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян.

2.1.9. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

3.1. До складу колегії входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації;

у разі потреби – керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів  центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники (за згодою).

3.2. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

 Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків головою райдержадміністрації.

ІV. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою. Як правило, заплановані засідання колегії проводяться в останню п’ятницю місяця, позапланові – у міру потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії,  а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та президією районної ради.

Головою райдержадміністрації щомісяця до п’ятого числа приймається відповідне розпорядження про проведення засідання колегії, в якому вказані: дата, порядок денний, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого  головою колегії плану засідань на рік (квартал), що включений до перспективного                    (квартального) плану роботи райдержадміністрації, у якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовні дати їх проведення.

4.3. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року (кварталу) членам колегії, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, відповідним посадовим особам органів місцевого самоврядування.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням  голови  колегії не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та список запрошених визначаються головою колегії.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно  із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється сектором організаційної роботи апарату райдержадміністрації і подається керівнику апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

4.7. Список запрошених осіб на засідання колегії підписується керівником  апарату райдержадміністрації. 

4.8. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проекти рішень колегії;

у разі потреби проекти розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації;

список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, займаних посад;

довідкові  матеріали  (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), що безпосередньо стосуються питань порядку денного;

пропозиції щодо виступаючих з обговорення питань порядку денного.

4.9. Членам колегії матеріали подаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.10. Інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали з питань, що вносяться на засідання колегії, а також проекти відповідних рішень, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідно до затвердженого плану засідань колегії. Відповідальність за рівень підготовки матеріалів, що подаються на розгляд колегії, покладається на першого заступника та заступників голови  райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

4.11. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, подають матеріали, не пізніше ніж за шість днів до чергового засідання, сектору організаційної роботи апарату райдержадміністрації, який контролює своєчасність їх подання та перевіряє правильність оформлення.

4.12. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде голова райдержадміністрації (голова колегії), а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації (головуючий на засіданні колегії).

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний та регламент роботи засідання колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.5. Члени колегії та посадові особи, які беруть участь у засіданні колегії, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Голова колегії на засіданні може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

За рішенням голови колегії може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

Прийняті рішення колегії  підписуються головою колегії.

5.9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади або спільного засідання колегії та президії районної ради приймаються спільні рішення, які підписуються головами відповідних колегій (головою президії).

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-,  відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручень голови райдержадміністрації).

5.11. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує до десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проекти рішень колегії, розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами відповідно до Регламенту райдержадміністрації і подає у загальний відділ апарату райдержадміністрації.

5.12. Засідання колегії оформляються протоколами, які підписуються головою колегії або головуючим на засіданні та працівником загального відділу, який веде протокол.

Оформлення протоколів засідань колегії, редагування її рішень, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Спільні засідання колегій двох і більше органів виконавчої влади оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

Оформлення протоколу та рішень спільного засідання колегій органів виконавчої влади (президії районної ради) покладається на відповідний структурний підрозділ того органу виконавчої влади (місцевого самоврядування), який ініціював його проведення.

5.13. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується.

5.14. Технічний запис засідань колегії здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

5.15. Оригінали документів, підготовлені для розгляду на засіданні колегії, зберігаються у загальному відділі апарату райдержадміністрації, а один примірник їх копій зберігається у секторі організаційної роботи апарату  райдержадміністрації окремо з кожного засідання.

5.16. Організаційне та матеріально-технічне  забезпечення засідань колегії здійснюється сектором організаційної роботи та відділами апарату райдержадміністрації: загальним, фінансово-господарського забезпечення.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням прийнятих рішень колегії (розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, виданих за її підсумками) здійснює голова райдержадміністрації, перший заступник та заступник голови, відповідно до функцій та повноважень.

6.2. Загальний відділ апарату райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням відповідних строків, термінів виконання рішень колегії (розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, виданих за її підсумками) та своєчасність подання керівництву райдержадміністрації відповідних інформацій.

6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях питання про стан виконання прийнятих нею рішень та виданих за її підсумками розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації.

ПрАТ «Єврокар»

Входить  до складу  Групи  компаній Атолл Холдінг.  Загальний обсяг інвестицій у проект «Єврокар» складає 250  млн. дол. США. Підприємство сертифіковано за міжнародними стандартами ISO 9001, OHSAS 18001.

19 грудня 2001 року в Закарпатській області було урочисто відкрито новий український завод з виробництва автомобілів. Будівництво першої черги підприємства зайняло 6 місяців. У грудні 2001 року на новому заводі була випущена перша партія моделей SKODAOctavia. А вже 15 березня 2002 року «Єврокар» розпочав серійне виробництво автомобілів марки SKODA. У травні 2006 року відбулося офіційне відкриття другої черги проекту - нового монтажного цеху з виробництва автомобілів. Це дрібновузлове виробництво, при якому монтаж автомобілів здійснюється на конвеєрних лініях з використанням технологічного процесу, аналогічного SKODA Auto a.s. У 2007 році було розпочато будівництво третьої черги проекту. У вересні 2009 року ПрАТ «Єврокар» завершило будівництво будівлі зварювального та фарбувального виробництв. У листопаді 2011 року на зварювальному виробництві була виготовлена ​​пілотна партія кузовів, а вже в грудні 2011 року відбувся запуск нового фарбувального виробництва. 

Потужності підприємства мають ряд технологічних інновацій, що забезпечують гнучкість виробничого процесу, а також унікальні для України технічні рішення. Виробничі потужності заводу розраховані на випуск 50 000 автомобілів на рік, закладений потенціал модернізації дозволяє збільшити їх обсяг виробництва до 100 000 одиниць на рік. На даний час «Єврокар» випускає увесь модельний ряд автомобілів марки SKODA, у тому числі моделі SKODA Fabia і SKODA Superb нового покоління.

Штат підприємства: 340 працівників.

Генеральний директор: Царенко Ігор Анатолійович

Тел./факс: (0312)713900

uk.eurocar.com.ua


ТОВ “Ядзакі-Україна”

Створено 23 жовтня 2002 року рішенням засновників компанії YazakiCorporation (Японія) та її дочірньої компанії YazakiEuropeLtd. (офіс у Кельні, Німеччина) і є частиною міжнародної корпорації «YAZAKI», що займає більше 30 % світового ринку виготовлення кабельних схемних джутів для автомобілів. Завдяки високим стандартам праці та професійному менеджменту, компанія є лідером на ринку постачання електрокабельної продукції для потужних міжнародних компаній.

Штат підприємства: 1430 працівників.

Виконавчий директор: Мілош Босак

Тел. (0312) 42901 факс: (0312) 429012

www.yazaki-ukraine.com


 

ТОВ “Джейбіл Сьоркіт Лімітед”

Компанія «Джейбіл» є одним з найбільших контрактних виробників електроніки  у світі. Застосовуючи індивідуальний підхід та враховуючи специфіку вимог клієнтів, компанія надає широкий спектр послуг з розробки, конструювання, виробництва електронних виробів.

Свою діяльність в Україні розпочала у 2004 році, а 2007 року в с. Розівка було збудовано завод європейського рівня зі збирання виробів споживчої електроніки на замовлення всесвітньовідомих компаній.

ТОВ „Джейбіл С.Ю.Л.” виготовляє електронну продукцію для компаній Ceragon, siae microelettronica, DUCATI Energia, Sagemcom, TeleTec, Dune HD, Nespresso та ін.

Штат підприємства: 1730 працівників.

Генеральний директор: Мікула Анатолій Валерійович

Тел./факс: (0312) 649300

www.jabil.com


ХІПП-Ужгород ГмбХ

Підприємство зі 100-процентними іноземними інвестиціями створено у 1992 році для виробництва та реалізації за доступними цінами дитячого харчування, виготовленого з вітчизняної сировини. Продукція під маркою HIPP перевіреної якості та користується стабільним попитом як в Україні, так і за кордоном. Основним видом діяльності   підприємства є: виробництво дитячого харчування, дитячих фіточаїв, фітованн, води питної, хлібобулочних виробів, плодів заморожених.

Штат підприємства: 55 працівників.

Директор: Панков Володимир Андрійович

Тел./факс: (0312)-615345

____________________________________________________________________________________________________________

ТОВ «Дендро-Плюс»

ТОВ «Дендро-Плюс» - підприємство, що виготовляє високоякісні дерев’яні вікна, двері та меблі за сучасними технологіями та вимогами дизайну. Продукція фірми сертифікована і відповідає європейським стандартам якості.

За бажанням замовника підприємство виготовляє вироби з деревини ексклюзивних зразків за індивідуальними ескізами, а також ковані огорожі балконів, сходів, оригінальні ворота, хвіртки, декоративні решітки тощо.

Штат підприємства: 15 працівників.

Директор: Буть Богдан Анатолійович

Тел./факс: (0312) 660166

www.dendroplus.com.ua  

 _________________________________________________________________________________________________________

ТОВ «Едельвейс»

Компанія заснована в 1991 році і спеціалізується на виготовленні підлогового покриття з масиву деревини:штучного,художнього і модульногопаркету, плінтуса, а також масивної дошкитерасної дошкиз термообробленої деревини, декинга.

На заводі встановлено сучасне високотехнологічне устаткування:

•  сушильні і пропарювальні камери з програмним управлінням «NARDI» (Італія), які дозволяють сушити заготовку в «м'якому» режимі, знімаючи внутрішню напругу структури деревини, і досягати ідеальних показників її вологості, а також сушильні камери із застосуванням термообробки.

•  паркетні лінії «BGD» (Італія) і «WEINIG» (Німеччина), обладнані  ріжучим інструментом провідних італійських і німецьких виробників, що гарантують бездоганну геометрію нашого паркету.

Потенціал виробництва дозволяє також виготовляти будь-які криволінійні елементи, що складаються потім в розетки, бордюри і фонові малюнки художнього паркету. Застосування фрезерно-копіювальних верстатів з числовим програмним управлінням дає можливість для втілення орнаментальних і мозаїчних композицій будь-якої складності – від традиційного набору малюнків модульного паркету до оригінальних дизайнерських рішень. Елементи художнього і модульного паркету виготовляються з високою точністю без вживання лазерного різання, а потім збираються вручну безпосередньо на виробництві.

Штат підприємства: 37 працівників.

Директор: Пашковський Валерій Михайлович

Тел./факс: (0312) 716224

parketedelweiss@gmail.com   

www.edelweiss-ua.com
______________________________________________________________________________________________________

 ТОВ «Максіфлекс»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Максіфлекс» засновано у 2007 році. Запуск новозбудованої фабрики відбувся в грудні 2008 року.

Підприємство спеціалізується на виготовлені лущеного шпону, клеєної фанери та гнуто-клеєних елементів меблів.

Деревина, що використовується на виробництві, а також вироблена з неї продукція мають міжнародний  сертифікат FSC.

В основі виробництва лежить використання якісної сировини, відповідність тенденціям зовнішніх ринків, широкий асортимент продукції та конкурентні ціни.

Штат підприємства: 65 працівників.

Директор: Дубина Тетяна Василівна

Тел./факс: (0312) 653131

 

 

 

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

ТОВ «Неллонова»

Підприємство з австрійськими інвестиціями спеціалізується на виготовленні екологічно чистих меблів (столів, стільців, етажерок, сервантів, вітрин, ліжок тощо) та щитів меблевих хвойних порід. Натуральна деревина не засмічує навколишнє середовище і може використовуватись повторно.

Завдяки застосуванню екологічно чистих клеїв, а також технологічно відпрацьованому способу склеювання, меблі не містять формальдегідів.  

Штат підприємства: 50 працівників.

Директор: Комарницький Тарас Петрович

т. (0312) 673213,   ф (0312) 671486

nellonova.ua@gmail.com
________________________________________________________________________________________________________________________

ТОВ «Стеклолюкс-Ужгород»

Підприємство спеціалізується на виготовленні металопластикових та алюмінієвих вікон та дверей із застосуванням інноваційних технологій.

У своїй діяльності товариство використовує виключно оригінальні комплектуючі від кращих європейських виробників: профільну систему Brugmann, від європейського лідеру з продажу ПВХ систем концерну SalamanderIndustrieProdukte, скло від концерну Glastroesch, фурнітуру для віконних конструкцій фірми Siegenia-Aubi, алюмінієвий профіль концерну Aluron і Profilco. Використання цих матеріалів дозволяє виготовляти продукцію будь-якого рівня складності і дизайну, зберігаючи при цьому найвищі стандарти енергозбереження. 

Штат підприємства: 25 працівників.

Директор: Липа Віталій Васильович

Тел./факс: (0312) 672769

nobilex.zavod@gmail.comwww.nobilex.com.ua
____________________________________________________________________________________________________________________

ДП «АПФ «Леанка»

Радгосп-завод «Середнянський», на базі якого створено агропромислову фірму «Леанка», був організований в 1946році на базі одноосібних господарств.

У 1950 році до радгоспу приєднано колективне господарства ім. Кірова.

У 1952-1953 рр. на   баланс радгоспу передали колишній завод шампанських вин.

Наприкінці 1959року в результаті реорганізації відстаючих колгоспів до радгоспу приєднали колгосп «Україна».

У 1992році  радгосп-завод «Середнянський» змінив свій статус та назву. Відтодіце агропромислова фірма  «Леанка» – підприємство з виноробства,  виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (винограду, зерна, молока, фруктів).

Фірма розміщена в 5 населених пунктах,об’єднує   сім виробничих бригад, два винні заводи з підземними сховищами.

Вино в підвалах зберігається у дубових бочках. За усі роки існування бочки в ній зберігається вино тільки однієї марки. Чим старіша діжка тим краще для її вмісту.   Після збору врожаю виноград спресовують і трубами вже у вигляді виноматеріалу подають у спеціальні відстійники, а пізніше в бочки. Через півроку знімають верхній шар і чисте вино заливають у діжки для витримки вин.

Через визначений для кожної марки час лабораторія перевіряє кондиції. Якщо все відповідає вимогам до цього сорту вино поступає в розлив.

Штат підприємства: 14 працівників.

Директор: Шестаков Юрій Олександрович

Тел./факс: (0312) 721031, 721174

leanka.zak@gmail.com

www.leanka.com
___________________________________________________________________________________________________________________

ФГ «Коник»

Фермерське господарство «Коник» засноване в 1992 році в с. Сторожниця перебуває серед лідерів агропромислових підприємств краю, маючи в обробці 360 га сільгоспугідь, з них: 120 га під садівництвом та 240 га під картоплярством.

У яблуневому садівництві господарство має повний виробничий цикл, починаючи з виробництва власних саджанців і закінчуючи промисловою переробкою яблук.

Натуральний яблучний сік добутий гравітаційним шляхом на центрифузі німецького виробництва без цукру та консервантів є дуже корисним для здоров’я людини, а термін його придатності становить 2 роки. У ньому повністю збережено великий вміст антиоксидантів, що допомагають боротись з раковими захворюваннями, а також пектин, який виводить з організму солі важких металів та радіонукліди.

Штат підприємства: 140 працівників.

Директор: Мелеш Василь Васильович

Тел./факс: (0312) 732361

konikfirm@ukr.net

www.konik-agro.com.ua  

 ________________________________________________________________________________________________

ВП «Кам’яницький кар’єр»

Кам’яницьке родовище андезитів розроблялось вручну ще з 1880 років. Починаючи з 1905 року розробка почала проводитись із застосуванням буро-вибухових робіт. У 1932 році Міністерством шляхів сполучення Чехословацької Республіки на базі родовища був збудований каменедробильний завод потужністю 10 000 м3 щебеню на рік із застосуванням малоефективних механізмів.

Наразі на підприємстві виробляється  близько  320 тис.м3 щебеневої продукції на рік.

Кошти, отримані від реалізації продукції, використовуються для покращення умов праці, придбання запчастин, матеріалів та механізмів. На підприємстві ведеться активна робота з створення безпечних   та нешкідливих умов праці. 

Штат підприємства: 130 працівників.

Директор: Кенійз Ярослав Михайлович

Тел./факс: (0312) 731691
______________________________________________________________________________________________

 

ПАТ «Закарпаттяобленерго»

Здійснює ліцензовану діяльність з передачі, постачання та вироб-ництва електричної енергії на території Закарпатської області  площею 12,8 тис. кв. км. Товариство експлуатує понад 18,2 тис.км ліній електропередачі різних класів напруги, 125 підстанцій 220-110-35 кВ та 4684 трансформаторних підстанцій і розподільчих пунктів 6-10 кВ. Постачає електроенергію понад 438 тисячам споживачів області, з яких: 18,7 тисяч — юридичні та 419,9  тисяч - побутові споживачі, в тому числі  252,8 тисяч – споживачі, які проживають у сільській місцевості.

Штат підприємства: 2705 працівників.

Генеральний директор: Петров Віктор Володимирович

Тел.: (0312)-669595 факс: (0312)-34384

www.energo.uz.ua

 

 

Сторінка застаріла, скористайтесь будь-ласка меню сайта

 

 

Усі запити на публічну інформацію, які надходять до Ужгородської районної державної адміністрації реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом, сектором контролю апарату державної адміністрації.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями можуть подати особисто письмовий запит на публічну інформацію у сектор контролю апарату державної адміністрації. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і шляхом заповнення відповідної форми, затвердженої розпорядженням голови Ужгородської районної державної адміністрації від________ №____ „Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації”. 

форми запиту.docx

У разі надходження запиту на інформацію безпосередньо до структурного підрозділу державної адміністрації, відповідальна особа з питань запиту на інформацію невідкладно передає відповідний запит до сектору контролю апарату державної адміністрації. 

Облік та зняття з контролю усіх запитів на інформацію ведеться у спеціальному журналі. Разом з тим, облік та зняття з контролю письмових запитів додатково ведеться в системі електронного документообігу.

Запити, оформлені з порушенням вимог, встановлених статтею 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації” – не розглядаються.

Сектор контролю апарату державної адміністрації після реєстрації та обробки запиту, подає його на резолюцію керівнику апарату державної адміністрації.

Після накладення резолюції на запит, відповідальна особа з питань запиту на інформацію негайно передає його виконавцю та контролює надходження відповіді запитувачу у визначений Законом термін (не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту).

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, державна адміністрація  може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, не володіє інформацією щодо якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, заявнику повідомляється, у письмовій формі, про відмову у задоволенні запиту на інформацію.

Відповідь на запит на інформацію надається, відповідно до резолюції, структурним підрозділом державної адміністрації, який володіє запитуваною інформацією, за підписом керівника або посадової особи, що його заміщає. При цьому, у сектор контролю апарату райдержадміністрації надається 2 екземпляри відповіді на запит, один з яких надсилається запитувачу, а інший підшивається до справи (після зняття з контролю).

У разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох структурних підрозділів державної адміністрації, головним виконавцем є особа, зазначена у резолюції першою (для виконання запиту їй надається право скликати інших виконавців і координувати їх роботу).

Відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у іншому вигляді.

У разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про доступ до публічної інформації”, а його копія, в частині інших питань, розглядається відповідно до Закону України „Про звернення громадян”.

У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, то вона розглядається за правилами, встановленими Законом України „Про звернення громадян”.

Сектор контролю апарату державної адміністрації систематично інформує  керівника апарату державної адміністрації про кількість та характер запитів на інформацію та надає зазначену інформацію сектору з питань внутрішньої політики, взаємодії з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату державної адміністрації для оприлюднення.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (Форми.doc)Форми.doc59 kB

Малий бізнес є важливим ринкоутворюючим чинником економіки,стимулює конкуренцію,впливає на структуру економіки  та на якісну характеристику валового внутрішнього продукту,розширює сферу свободи ринкового вибору,забезпечує більш швидку реалізацію інновацій та  розширення соціальної бази реформ.

У 2010 році  в районі у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення припадало 44 малі підприємства,що на 32 меньше,ніж у 2009 році. Питома вага реалізованої підприємствами малого бізнесу продукції,робіт та послуг в загальнообласному обсязі зросла на 0,07 відсотків в порівнянні з 2009 роком і в 2010 році становила 9,61 відсотки або 408,5 млн. гривень.

Роль малого підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості,що проявляється насамперед у здатності малого бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Кількість працюючих найманих працівників на малих підприємствах району в 2010 році,як і у 2009 році,склала 2,7 тис. осіб.

Середньомісячна заробітна плата найманих працівників за 2010 рік у порівнянні з  2009 роком зросла на 11,9 відсотків і  становила 1122,38 гривень,однак була  нижча від середнього рівня в економіці району.

Із року в рік збільшується чисельність суб’єктів підприємницької діяльності у формі фізичної особи. У 2010 році кількість фізичних осіб – підприємців у порівнянні з 2009 роком зросла на 8,1 відсотків або на 392 особи і становила 5260 осіб. Станом на 01.07.11р. даний показник склав 5397 осіб.

З метою підтримки та розвитку підприємництва суб’єктам підприємницької діяльності надаються вільні площі загальнодержавної та комунальної власності,що тимчасово не використовуються. Разом з тим,постійно проводиться робота по оновленню бази даних по наявності в районі вільних земельних ділянок та вільних приміщень,які можна запропонувати підприємцям для започаткування власної справи. У 2010 році здано в оренду 4 приміщення загальною площею 2338,7 м. кв. Протягом І півріччя 2011 року вільні площі загальнодержавної та комунальної власності в оренду та у власність не надавались.

З метою лібералізації підприємницької діяльності спрощено процедури започаткування підприємницької діяльності та видачі документів дозвільного характеру. Зокрема,в районі  діє єдиний реєстраційний центр. Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання перестала бути бар’єром при започаткуванні бізнесу. Протягом І півріччя 2011 року через реєстраційний центр зареєструвались 105 фізичних осіб та 36 юридичних осіб.

Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” в районі створено і функціонує дозвільний офіс по прийманню,розгляду та видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності. За час свого існування дозвільний центр довів свою ефективність, тривалість процедури отримання дозволів в середньому скоротилась більш як удвічі. В І півріччі 2011 року через дозвільний офіс видано 134 документи дозвільного характеру та надано 232 консультації.

Постійно проводиться робота по залученню безробітних до зайняття підприємницькою діяльністю. Так,за сприянням центру зайнятості у січні-червні 2011 року роботу отримали 540 громадян,що складає 98,5 відсотків до відповідного періоду минулого року. Рівень працевлаштування у січні-червні поточного  року склав  40,2% від кількості громадян,які звернулися у пошуках роботи. Разом з тим,протягом І півріччя 2011 року укладено  66 договорів з роботодавцями,відпрацювали 144 особи (з них – 69 осіб за кошти Фонду,75 осіб за кошти роботодавців).

Протягом І півріччя 2011 року в районі створено 546 робочих місць,в тому числі за рахунок малого підприємництва 102 робочі місця. Надходження до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за січень – березень 2011 року склали 8975,4 тис. грн,що на 82,6 відсотків більше відповідного періоду минулого року.

Основні проблемні питання:

 • нестабільність та непередбачуваність змін законодавства у частині оподаткування та господарської діяльності підприємницьких структур;
 • недостатня активність громадськості щодо застосування на практиці права участі в регуляторній діяльності органів виконавчої влади;
 • відсутність необхідних кредитних ресурсів;
 • високий рівень монополізації окремих галузей економіки;
 • рівень середньомісячної зарплати залишається суттєво нижчим від середнього по економіці району;
 • низький рівень професійної підготовки підприємців;
 • недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу;
 • недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури (технопарки,бізнес-центри,бізнес-інкубатори,фонди підтримки підприємництва);
 • не сформованість кластерних систем.

Основні завдання:

 • сприяння формуванню і розвитку ефективного конкурентного середовища,удосконаленню регуляторних процедур реєстраційного та дозвільного характеру;
 • застосування на практиці механізму часткового відшкодування з бюджету району відсоткових ставок за банківськими кредитами,отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу для реалізації інвестиційних проектів;
 • залучення підприємців до конкурсного відбору на навчання з перепідготовки та стажування управлінських кадрів для сфери підприємництва;
 • сприяння формуванню  центрів підтримки бізнесу,бізнес-інкубаторів,інших підтримуючих структур розвитку і розширення бізнесу,спрямованих на створення нових робочих місць;
 • інтегрування роботи органів виконавчої влади,місцевого самоврядування та ділових кіл на створення та функціонування кластерних систем за галузевими та функціональними пріоритетами соціально-економічного розвитку району (в машино- та приладобудуванні,деревообробній промисловості,туристично-рекреаційному та аграрному секторах).

Опубліковано 14/02/2018, 15:37
marina-poroshenko-oznajomilasya-z-proektom-restavratsiji-nevitskogo-zamku-na-zakarpattiУ рамках візиту у Закарпатську область дружина Президента Марина Порошенко оглянула Невицький замок – пам’ятку середньовічної замкової архітектури. Очільник Закарпаття Геннадій Москаль презентував проект реставрації цього об’єкту культурно-історичної спадщини. У 2018  році з метою збереження та запобігання повної руйнації Невицького замку заплановано здійснити першу чергу невідкладних робіт із...
Опубліковано 14/02/2018, 15:25
mi-pochali-rukh-stvorennya-novoji-ukrajinskoji-derzhavi-prem-er-ministrЗапропонована Урядом політика економічного зростання та реформування промисловості і соціальної сфери – це шлях створення нової, сильної української держави, яку поважає світ і в якій поважають громадянина. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Сьогодні, 14 лютого, Глава Уряду представив Звіт роботи Кабінету Міністрів за 2017 рік та основні напрямки реформ у 2018 році. Володимир...
Опубліковано 14/02/2018, 15:13
na-teritoriji-rajonu-funktsionue-sposterezhna-komisiyaДо уваги жителів району! Шановні громадяни, важливим аспектом у поверненні до нормального життя людей, які відбули покарання за вчинені злочини, є участь суспільства в їх соціальній адаптації. Доводимодо Вашого відома, що на території району функціонує спостережна комісія при Ужгородській райдержадміністрації, яку очолює заступник голови райдержадміністрації Раті Єва Шандорівна. У своїй діяльності...
Опубліковано 13/02/2018, 16:41
vidbulosya-pozachergove-zasidannya-komisiji-teb-ta-ns13 лютого в райдержадміністрації під головуванням першого заступника голови райдержадміністрації Олександра Гарновдія відбулося  позачергове засідання комісії ТЕБ та НС. На порядок денний засідання було винесено ряд питань.Зокрема, про ускладнення епідемічної ситуації по захворюваності на ГРВІ в Ужгородському районі інформувала в.о. завідувача Чопського районного лабораторного відділення УМФС ДУ...
Опубліковано 09/02/2018, 11:01
vidbulos-zasidannya-initsiativnoji-grupi-z-pidgotovki-ta-provedennya-ustanovchikh-zboriv-z-formuvannya-novogo-skladu-gromadskoji-radi-pri-rajonnij-derzhavnij-administratsiji На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Ужгородській райдержадміністрації 08 лютого ініціативна група...
Опубліковано 07/02/2018, 15:35
provedeno-pidsumkovu-naradu-pratsivnikiv-zakladiv-kulturi07 лютого 2018 року у великому залі райдержадміністрації відбулася підсумкова нарада працівників закладів культури району «Про підсумки роботи установ культури Ужгородського району у 2017 році та завдання по подальшому вдосконаленню форм і методів культурно-дозвіллєвої роботи і зміцненню матеріально-технічного стану закладів культури на 2018 рік». На нараду запрошувались: директори сільських будинків...
Опубліковано 07/02/2018, 10:01
fashiangovij-ples3 лютого у с. Сторожниця відбулося традиційне свято словаків Фашіанговий плес – останній бал перед Великим постом. Уже вп’яте будинок культури збирає етнічних словаків та поціновувачів словацьких традицій у своєму залі. Організатори свята: директор будинку культури с. Сторожниця, заслужений працівник культури України - Іван Пастеляк, керівник дитячого зразкового ансамблю «Наша файта» - Мирослава...
Опубліковано 02/02/2018, 16:32
kerivnik-aparatu-provela-robochu-naraduУ зв’язку з реалізацією Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби», 02 лютого керівник апарату Руслана Боднарюк провела робочу нараду із начальниками відділів апарату та окремих структурних підрозділів районної державної адміністрації,   в ході якої обговорено низку питань стосовно практичних та процедурних моментів...

Начальник   -  Микульця  Маріанна Іванівна

E-mail:  centrnap@meta.ua

Державний адміністратор  -   вакансія

Адміністратор  -  Барканова Ганна Сергіївна

Адміністратор - Малош Роман Іванович

Адреса розташування:   м.Ужгород,  вул. Минайська, 40,   І поверх телефон: 

Як проїхати до ЦНАПу?

Від залізничного вокзалу маршрутним таксі  № 10, 12  до зупинки вул. Минайська. З центру від пл. Корятовича маршрутним таксі  № 14 до  зупинки вул. Грушевського. Територія прилегла до Центру облаштована безоплатною стоянкою для автомобілів в кількості 10 одиниць

Графік роботи центру:

Понеділок,  середа,  п’ятниця  -  з  9.00  до  18.00
вівторок,  четвер  -  з 9.00 до 20.00
Субота  - з 9.00 до 16.00
Неділя  -  вихідний

Обідня перерва для працівників  -  1 година почергово

З 16.00 до 18.00 робота з документами та адміністративними органами по прийому-передачі адміністративних (дозвільних) справ та результатів їх розгляду.

Графік прийому суб’єктів звернень:

Понеділок,  середа,  п’ятниця  -  з 9.00 до 16.00
Вівторок,  четвер  -  з 13.00 до 20.00
Субота  -  з 9.00 до 16.00  (згідно графіка чергувань)
Неділя  -  вихідний

Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід.

п/п

1.

2.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Відділ культури райдержадміністрації

Назва адміністративних послуг

1.1.Підготовка документів для видачі цільових направлень абітурієнтам, які постійно проживають в сільській місцевості або селищі міського типу у вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації.

1.2.Нарахування суми бюджетної дотації сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам за продані ними на забій та переробку    молодняку    великої    рогатої    худоби.

1.3. Довідка про заробітну плату (дохід) для вирахування пенсії у випадках втрати первинних документів про нарахування і виплату    заробітної    плати.

2.1.Довідка про місце роботи, підтвердження робочого стажу.

3.

4.

5.

6.

7.

  Відділ містобудування та архітектури райдержадміністрації

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Управління Держземагентства в Ужгородському районі Закарпатської області

Ужгородський районний відділ головного управління державної міграційної служби

3.1.Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для підприємницької діяльності.

3.2.Надання  будівельного  паспорту  забудови земельної ділянки.

3.3.Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки за межами населеного пункту і в межах, в разі делегування органом місцевого самоврядування відділу повноважень.

3.4.Реєстрація містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки в межах населеного пункту, де сільські ради не делегували відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації повноважень з надання містобудівних умов та обмежень.

4.1.Надання   витягу   з   обліково - статистичної   картки  дитини.

4.2.Підготовка висновків щодо можливості передачі дитини матері  чи  батькові,  які  повернулись  з  місць  позбавлення волі.

4.3.Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила.

4.4.Надання висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідність його інтересам дитини.

5.1.Встановлення статусу „Ветеран праці” та видача посвідчення.

5.2.Встановлення   статусу   та   видача   довідки  „Дитина війни”.

5.3.Встановлення статусу інваліда війни та видача пільгового посвідчення  „Інвалід війни”.

5.4.Встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та подальша видача пільгового посвідчення „Член сім`ї загиблого”.

5.5.Видача     пільгового     посвідчення     „Учасник війни”.

5.6.Видача  посвідчень  батьків  та  дитини  з  багатодітної   сім`ї.

5.7.Видача різних видів довідок на отримувачів державних соціальних допомог.

5.8.Видача інвалідам направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медогляду та направлення на МСЕК для визначення показників для забезпечення автомобілем інвалідів.

6.1.Надання витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку.

7.1 Оформлення паспорта громадянина України особам, які досягли 16-ти (шістнадцяти) річного віку.

 

Новий закон про державну службу  -ключовий документ у системі її реформування

З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наприкінці 2010 року в Україні розпочато адміністративну реформу. 10 січня цього року  президент України підписав новий Закон України «Про державну службу». Про існуючі проблеми, а також новації нинішнього законодавства про державну службу розмірковує Василь Попадинець, начальник Управління державної служби в Закарпатській області.

Цей закон є ключовим в контексті удосконалення системи державної служби в Україні.

Слід зазначити, що діюче законодавство, про державну службу  не відповідає сучасним вимогам державного управління та  європейським принципам  публічного адміністрування. Найбільш проблемними питаннями є:

висока плинність кадрів, нестабільність .  У період з 2007 – 2010 років плинність кадрів на державній службі – на рівні 15 %. ( До речі  у розвинутих країнах такого терміну, як плинність кадрів взагалі не існує);

 низький рівень заробітної плати. На теперішній  час майже 80% державних службовців отримують заробітну плату близько 1000-1200 гривень;

прийняття на державну службу та просування по ній, відбувається недостатньо прозоро, справедливо та політично нейтрально;

система класифікації посад не передбачає розмежування адміністративних та політичних посад;

професійне навчання не отримує належної постійної та послідовної підтримки, - як ключовий інструмент розвитку спроможності державної служби;

кадрові служби не відіграють належної аналітичної та стратегічної ролі у плануванні та управлінні діяльністю органу влади.

Все це посилює непривабливість державної служби, зокрема для молоді і  негативно впливає на якість надання адміністративних послуг.

Новий Закон України «Про державну службу»

Закон містить низку принципових новел, серед яких:

–чітке розмежування між адміністративним публічним правом та приватним правом;

–введення системної класифікації посад залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків;

–єдині стандарти прийняття на службу;

–нові підходи до управління персоналом та оцінювання службової діяльності;

–новели щодо професійного навчання державного службовця, оплати його праці, преміювання та заохочення, а також дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Основні    положеннями нового Закону

Новий Закон визначає правовий статус державного службовця, чітко розмежовує державну службу з політичною діяльністю. Ним визначається вичерпний перелік осіб, на яких не поширюється законодавство про державну службу.

Це дозволить запобігти наданню статусу державного службовця посадовим особам, ознаки посад яких не відповідають критеріям, визначеним цим Законом, скоротити чисельність державних службовців.

Регламентовано усі  питання вступу, проходження та припинення державної служби законом,  а КЗпП України буде регулювати тільки ті питання що не передбачені цим законом.

Класифікація посад

Застосовано новий підхід до класифікації посад, який полягає посад на групи (5) і підгрупи (4), що дозволить встановити логічну і прозору систему оплати праці, виходячи з принципу однакової оплати за однакову працю та подолати несправедливі міжпосадові, міжвідомчі та міжрегіональні розбіжності в оплаті праці державних службовців. 

Профілі компетентності

У Законі закріплено нові терміни: профіль професійної компетентності посади державної служби (комплексна характеристика посади державної служби) та рівень професійної компетентності особи (характеристика особи, що визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем).

Профілі компетентності стануть основою професійного розвитку державних службовців.

Керівник державної служби кожного державного органу має затвердити профілі професійної компетентності ІІ – V груп посад державної служби відповідно до штатного розпису.

Керівник служби в органі

Для відокремлення політичної та управлінської діяльності Законом передбачено в державних органах запровадити посаду керівника державної служби, який здійснюватиме управління державною службою в органі державної влади. До його призначення осіб на посади державної служби та звільнення їх з посад, присвоєння рангів, прийняття рішень про заохочення державних службовців тощо.

 У органах державної служби, де така посада відсутня, функції керівника державної служби здійснюватиме керівник органу державної влади.

Управління державною службою в державному органі здійснюватиметься також через служби управління персоналом.

 Прийняття на державну службу

Закон встановлює єдині процедури прийняття на державну службу незалежно від статусу органу та посади.

Удосконалюються механізми проведення відкритого, прозорого, об’єктивного конкурсу, що забезпечується значною деталізацією та врегулюванням цих питань саме на законодавчому рівні. Зокрема, передбачається  якісна зміна підходу до проведення конкурсу шляхом складання іспитів (тестування) та проходження співбесіди, а не складання іспиту на знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Захист  державних  службовців від незаконних дій керівників.

  Новим законом  урегульований порядок захисту державних службовців який полягає у дотриманні чіткого алгоритму дій державного службовця у разі отримання незаконного наказу або вказівки від керівника, який віддав такий наказ.

У разі виникнення сумніву щодо законності наданого керівником доручення державний службовець має право вимагати письмового підтвердження цього доручення, після отримання якого зобов'язаний його виконати.  У цьому випадку державний службовець звільняється від відповідальності, якщо доручення буде визнане незаконним.

Передбачено також оскарження державними службовцями до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади  з  питань  державної служби незаконних дій керівника державного органу, який повинен обов’язково провести службове розслідування.

                 Підвищення професійності державного службовця

Порядок підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, визначає Нацдержслужба України.

Національну академію державного управління при Президентові України визначено головним вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Державне управління».

Організацію підвищення рівня професійної компетентності забезпечує керівник державної служби в державному органі у межах витрат.

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців проводиться у разі потреби, але не рідше одного разу на три роки (у попередньому Законі – раз на 5 років).

Оплата праці

      Мінімальний розмір найменшого посадового окладу на рівні не менше двох розмір мінімальної заробітної плати (на посаді державної служби підгрупи V-4) та основні параметри формування схеми посадових окладів. Це, порівняно з теперішніми посадовими окладами спеціалістів, зокрема районних державних адміністрацій, більше майже у 4,5 (!) рази.

      При цьому у Законі зберігається також і право на отримання державним службовцем грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення, а також можливість встановлення йому визначених Кабінетом Міністрів України надбавок.

Дисциплінарна відповідальність державних службовців.

В новому Законі видами відповідальності є зауваження, догана; сувора догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державного службовця.

У порівнянні з діючим законом,  не передбачено норми поширення трудового законодавства щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця.
У новому Законі чітко визначено який вид відповідальності може бути застосований за певне дисциплінарне порушення: дисциплінарне стягнення накладається відповідно до характеру, тяжкості та обставини в яких він вчинений, що сприяє прийняттю об’єктивного рішення керівником органу щодо виду дисциплінарного стягнення.

       Що передбачається зробити   в процесі підготовки до впровадження нового закону?

Основним завданням Нацдержслужби на 2012 рік є проведення комплексу заходів для повномасштабного введення Закону в дію з 1 січня 2013 року.

Нацдержслужба, як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, буде координувати роботу різних органів влади по нормативному та організаційному забезпеченню впровадження нового закону.

Протягом 2012 року планується:

 • переглянути весь масив документів технічного забезпечення впровадження Закону;
 • організувати навчання кадрів;
 • актуалізувати систему підготовки та перепідготовки державних службовців;
 • вжити заходів щодо популяризації державної служби;
 • продовжити підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства.

Крім того, для кожного з 270 тисяч державних службовців буде підготовлено та затверджено профіль професійної компетентності в т.ч. понад 6 тисяч держслужбовців в нашій області.

Що дасть реформування державної служби?

Реформа державної служби наблизить систему державного управління до європейських стандартів, модернізує і професіоналізує її, підготує до здійснення масштабних реформ, передбачених у Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».