СКИНУТИ

Р І Ш Е Н Н Я  

УЖГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

вiд 05.01.2016 року  № 36                                                               м. Ужгород                            

 

Про районний бюджет на 2016 рік

(нова редакція)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» районна рада в и р і ш и л а:

1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи районного бюджету у сумі 342 727,9тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету  –339 508,9тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 3 219,0тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

        - видатки районного бюджету у сумі 342 427,9 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 336 838,9 тис. грн. та видатки спеціального фонду бюджету – 5 589,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів бюджетів згідно з додатком 3 цього рішення;

        - повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 450,0 тис. гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 750,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету – 300,0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 450,0 тис.грн. згідно з додатком 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 2 370,0 тис.грн. згідно з додатком 5 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 2 370,0 тис.грн. згідно з додатком 5 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  200,0 тис. гривень.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти у сумі 40 974,0 тис.грн., з них:

- 3 800,0 тис.грн. субвенція на утримання об’єктів спільного користування Ужгородській міській раді для надання послуг з охорони здоров’я населенню Ужгородського району;

-37 174,0 тис.грн. на утримання закладів освіти та культури  згідно з додатком 6 до цього рішення враховуючи звернення Середнянської селищної та всіх сільських рад району.

Установити, що у 2016 році місячні суми дотації сільським та Середнянському селищному бюджетам перераховуються фінансовим управлінням із загального фонду районного бюджету на підставі платіжного доручення  не пізніше 25 числа місяця у разі виконання доходів загального фонду районного бюджету.

4.  Затвердити  на 2016 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі     3 300,1 тис. гривень.

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

6. Затвердити  перелік об’єктів та капітальні видатки, фінансування яких буде здійснюватися у 2016 році за рахунок коштів районного бюджету розвитку згідно з додатком 7 до цього рішення.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 5 341,8тис. грн. згідно з додатком 8 до цього рішення.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 8, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.

8. Відповідно до пункту 20 розділу VI„Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України (зі змінами) затвердити Формулу розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування згідно з додатком 9.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2016 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

Фінансовому управлінню райдержадміністрації, управлінню Державної казначейської служби України в Ужгородському районі Закарпатської області залишки коштів на рахунках спеціального фонду районного бюджету станом на 1 січня 2016 року, на яких обліковуються екологічний податок, а також повернення кредитів наданих з районного бюджету молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла перерахувати до доходів загального фонду районного бюджету.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету розвитку районного бюджету на 2016 рік є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

        15. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

15.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2016 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15.3. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

15.4. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2016 рік у разі внесення змін до структури районної державної адміністрації та передачі повноважень головних розпорядників коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації.

16.Надати право райдержадміністрації здійснювати перерозподіл обсягів субвенцій з державного бюджету виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог і фактично виконаних робіт в межах загального обсягу таких субвенцій.

17.Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

18. Відповідно до статті 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами):

Встановити, що батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей дошкільної групи  Малогеєвецького навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» у розмірі, що становить 40 відсотків від вартості харчування на день, визначеного розпорядженням голови райдержадміністрації.

19. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Рішення набирає чинності з 1 січня 2016 року.

21. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 24.12.2015 № 23 «Про районний бюджет на 2016 рік».

22. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету (Боднар Й.Й.).

Голова  ради                                                                                      Р.В.Чорнак