І. Загальні засади

1.1.  Положення про колегію райдержадміністрації визначає  загальні  засади  утворення  і діяльності колегії  в  райдержадміністрації.

1.2. Колегія райдержадміністрації (далі – колегія) є консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, а також відповідно розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій.

1.4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії приймається головою райдержадміністрації.

ІІ. Функції колегії

2.1. Колегія:

2.1.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності райдержадміністрації.

2.1.2. Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території району;

формування та реалізації державної політики на території району.

2.1.3. Обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку району, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації.

2.1.4. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

2.1.5 Розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності райдержадміністрації, підприємств, установ  та організацій, що належать до сфери її управління.

2.1.6. Аналізує стан роботи райдержадміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

2.1.7. Розглядає результати роботи райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності і підпорядкування (у межах компетенції).

2.1.8. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи, виконавської дисципліни та розгляду звернень громадян.

2.1.9. Розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на райдержадміністрацію.

ІІІ. Склад колегії

3.1. До складу колегії входять:

голова райдержадміністрації (голова колегії), перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації;

у разі потреби – керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів  центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники (за згодою).

3.2. Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

 Члени колегії затверджуються та увільняються від обов’язків головою райдержадміністрації.

ІV. Організація роботи колегії

4.1. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою. Як правило, заплановані засідання колегії проводяться в останню п’ятницю місяця, позапланові – у міру потреби.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії,  а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та президією районної ради.

Головою райдержадміністрації щомісяця до п’ятого числа приймається відповідне розпорядження про проведення засідання колегії, в якому вказані: дата, порядок денний, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії.

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого  головою колегії плану засідань на рік (квартал), що включений до перспективного                    (квартального) плану роботи райдержадміністрації, у якому зазначаються питання, які необхідно розглянути, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовні дати їх проведення.

4.3. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку року (кварталу) членам колегії, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, відповідним посадовим особам органів місцевого самоврядування.

4.4. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням  голови  колегії не пізніше, ніж за десять днів до чергового засідання.

4.5. Дата, час, місце проведення, порядок денний засідання колегії та список запрошених визначаються головою колегії.

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно  із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється сектором організаційної роботи апарату райдержадміністрації і подається керівнику апарату райдержадміністрації, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

4.7. Список запрошених осіб на засідання колегії підписується керівником  апарату райдержадміністрації. 

4.8. На розгляд колегії подаються:

проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проекти рішень колегії;

у разі потреби проекти розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації;

список членів колегії та запрошених осіб із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, займаних посад;

довідкові  матеріали  (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), що безпосередньо стосуються питань порядку денного;

пропозиції щодо виступаючих з обговорення питань порядку денного.

4.9. Членам колегії матеріали подаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

4.10. Інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали з питань, що вносяться на засідання колегії, а також проекти відповідних рішень, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, відповідно до затвердженого плану засідань колегії. Відповідальність за рівень підготовки матеріалів, що подаються на розгляд колегії, покладається на першого заступника та заступників голови  райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

4.11. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, подають матеріали, не пізніше ніж за шість днів до чергового засідання, сектору організаційної роботи апарату райдержадміністрації, який контролює своєчасність їх подання та перевіряє правильність оформлення.

4.12. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

V. Порядок проведення засідання колегії

5.1. Засідання колегії веде голова райдержадміністрації (голова колегії), а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків голови райдержадміністрації (головуючий на засіданні колегії).

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

5.4. Порядок денний та регламент роботи засідання колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

5.5. Члени колегії та посадові особи, які беруть участь у засіданні колегії, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

5.7. Голова колегії на засіданні може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

За рішенням голови колегії може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

Прийняті рішення колегії  підписуються головою колегії.

5.9. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади або спільного засідання колегії та президії районної ради приймаються спільні рішення, які підписуються головами відповідних колегій (головою президії).

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-,  відео-, фотозйомки і звукозапису.

5.10. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручень голови райдержадміністрації).

5.11. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує до десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проекти рішень колегії, розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, членами колегії, іншими особами відповідно до Регламенту райдержадміністрації і подає у загальний відділ апарату райдержадміністрації.

5.12. Засідання колегії оформляються протоколами, які підписуються головою колегії або головуючим на засіданні та працівником загального відділу, який веде протокол.

Оформлення протоколів засідань колегії, редагування її рішень, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації покладається на загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Спільні засідання колегій двох і більше органів виконавчої влади оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

Оформлення протоколу та рішень спільного засідання колегій органів виконавчої влади (президії районної ради) покладається на відповідний структурний підрозділ того органу виконавчої влади (місцевого самоврядування), який ініціював його проведення.

5.13. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, у частині, що їх стосується.

5.14. Технічний запис засідань колегії здійснює відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

5.15. Оригінали документів, підготовлені для розгляду на засіданні колегії, зберігаються у загальному відділі апарату райдержадміністрації, а один примірник їх копій зберігається у секторі організаційної роботи апарату  райдержадміністрації окремо з кожного засідання.

5.16. Організаційне та матеріально-технічне  забезпечення засідань колегії здійснюється сектором організаційної роботи та відділами апарату райдержадміністрації: загальним, фінансово-господарського забезпечення.

VІ. Контроль за виконанням рішень колегії

6.1. Контроль за виконанням прийнятих рішень колегії (розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, виданих за її підсумками) здійснює голова райдержадміністрації, перший заступник та заступник голови, відповідно до функцій та повноважень.

6.2. Загальний відділ апарату райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням відповідних строків, термінів виконання рішень колегії (розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, виданих за її підсумками) та своєчасність подання керівництву райдержадміністрації відповідних інформацій.

6.3. Колегія розглядає на своїх засіданнях питання про стан виконання прийнятих нею рішень та виданих за її підсумками розпоряджень або доручень голови райдержадміністрації.