1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результату надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади. Необхідність прийняття розпорядження «Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Ужгородському районі, а саме:

 1. відсутність достатньої та зрозумілої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
 2. представники органів, які надають адміністративні послуги, розміщені в різних приміщеннях;
 3. необхідність звернення до кількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
 4. одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
 5. необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
 6. відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг.

2.                Визначення цілей державного регулювання.
Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.
Основним завданням прийняття цього акту є побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Ужгородському районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг. Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

 1. забезпечити отримання суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки;
 2. організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк, в комфортних умовах та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 3. спростити процедури отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;
 4. забезпечити вільний доступ суб’єктів звернень до інформації про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються в Центрі;
 5. удосконалити взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.
Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:
Перша альтернатива.
Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  „Про адміністративні послуги“. Від такої альтернативи необхідно відмовитись.
Друга альтернатива.
Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо в Центр, створення якого передбачає чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру: адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових осіб, задіяних у забезпеченні надання адміністративних послуг у порядку, встановленому Законом України „Про адміністративні послуги“.
Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:
- раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
-   рівність перед законом;
-   доступність інформації про надання адміністративних послуг;
-   неупередженість та справедливість;
-   доступність та зручність для суб’єктів звернень:
-   відкритість та прозорість;
-   реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

4.  Механізми, які пропонуються застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.
Механізмом розв’язання проблеми є  затвердження  Положення про Центр надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації, яким передбачено створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.
Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку надання адміністративних послуг, встановлення чіткого порядку взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг.

5. Обґрунтування можливості  досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законами України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, відповідно до статей 6,13, 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації“, постановами Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року №118 „Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг“ та від 01.08.2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації 28.03.2013 №103 «Про утворення центрів надання адміністративних послуг» та розпорядження голови Ужгородської райдержадміністрації 27.05.2013 № 171  „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації 31.08.2012 №364».
Центром надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації буде забезпечено надання суб’єктам звернень (фізичним  та юридичним особам) адміністративних  послуг, відповідно до переліку, затвердженого головою районної державної адміністрації.
Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

 1. спрощення процедури надання адміністративних послуг,  її відкритість та прозорість;
 2. скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;
 3. отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;
 4. забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків  надання адміністративних послуг;
 5. тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Проект розпорядження негативних чинників не має.
Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера дії Витрати Вигоди
Держава Реалізація проекту
розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг передбачається в межах видатків на утримання структурних підрозділів, що прийняли рішення про створення таких центрів, а також органів, що є суб’єктами надання послуг, включених до переліку надавачів адміністративних послуг.
 Надання адміністра­тивних
послуг через Центр
здійснюється у відповідності із
вимо­гами Закону України «Про
адміністративні послуги».
Дотримання принципу
організаційної єдності,
формування в суспільстві
позитивного іміджу влади.
Громадяни   Немає  Забезпечення оперативності,
доступності та зручності для
суб’єктів звернень при наданні
адміністративних послуг,
наявність і доступність
інформації, отримання
громадянами професійних
консультацій щодо переліку та
порядку надання адміністративних послуг.
Суб’єкти господар­ської діяльності   Немає  Забезпечення оперативності,
відкритості, прозорості, доступності, зручності для
суб’єктів звернень при наданні
адміністративних послуг.
Передбачається, що видача
документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством
порядку в дозвільному центрі,
утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності", який є складовою
частиною Центру надання
адміністративних послуг.
Отримання адміністративних
послуг в одному приміщенні за
принципом «єдиного вікна».

7. Термін дії акта.
Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг Ужгородської районної державної адміністрації» - є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого часу.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акта є статистичні показники, а саме:
8.1. Кількість суб`єктів надання адміністративних, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги в Центрі надання адміністративних послуг Ужгородської райдержадміністрації.
8.2. Кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг.
8.3. Середній термін розгляду звернення.

8.4. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб із проектом розпорядження.

8.5. Кількість звернень суб’єктів звернень за отриманням адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг при Ужгородській райдержадміністрації.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено  до дня набрання чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності регуляторного акта.
Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження, з метою подальшого вдосконалення розпорядження голови Ужгородської райдержадміністрації.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до райдержадміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.