Вiдповiдно до частини 7 статгi 4-1 Закону Украни «Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльнiсті» (далi - Закон) пiдставою для анулювання документа дозвiльного характеру є припинення юридичної особи (злиття, приєднання, подiл, перетворення або лiквiдацiя).
Рiшення про анулювання документу дозвiльного характеру надсилається суб’єкту господарюваная поштовим вiдправленням з описом вкладення не пiзніше п’яти робочих днiв з дня прийняття (винесення) рiшення, якщо iнше не передбачено законом.
Дiя документу дозвiльного харакгеру припиняється через десять робочих
днiв з дня прийняття (винесення) рiшення про анулювання такого документа, якщо iнше не передбачено законом.

Згiдно з частиною 8 статтi 4-1 Закону пiдставами для переоформлення документа дозвiльного характеру є: зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прiзвища, iменi, по - батьковi фiзичної особи — пiдприємця; змiна мiсцезнаходження суб’єкта господарювання.

Вiдповiдно до статтi 108 Цивiльного кодексу України перетворенням юридичної особи є змiна її органiзацiйно-правової форми. В статтi 1 Закону України «Про господарськi товариства» зазначено, що до господарських товариств належать: акцiонернi товариства, товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, повнi товариства, командитні товариства.
Отже, у разi перереєстрацiї юридичної особи у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства» (вiдкритого та закритого акцiонерного товариства відповідно в публічне та приватне акціонерне товариство) організаційно-правова форма не змінюється, тобто перетворення, як підстави для анулювання документу дозвільного характеру, не відбувається.

У разі виникнення підстав для переоформлення документу дозвільного характеру суб`єкт господарювання зобов`язаний протягом п`яти робочих днів з дня настання таких підстав подати дозвільному органу або державному адміністратору заяву про переоформлення документа дозвільного характеру разом з документом дозвільного характеру, що підлягає переоформленню, і відповідний документ, що підтверджує зазначені зміни (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців).

Не переоформлений в установлений строк документ дозвільного характеру є недійсним.