1. Загальні положення 

1.1 Регламент Ужгородської райдержадміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності райдержадміністрації, яка є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади України.

Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема, щодо делегованих районною радою повноважень, проводиться головою, першим заступником голови, заступником голови, керівником апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації.

1.2. У своїй діяльності райдержадміністрація керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня та цим Регламентом.

1.3. Райдержадміністрація в межах району забезпечує:

виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

виконання державних, регіональних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – програм їх національно-культурного розвитку;

підготовку та виконання районного бюджету;

звіт про виконання районного бюджету, державних і районних програм;

взаємодію з органами місцевого самоврядування;

реалізацію інших, наданих державою та делегованих районною радою повноважень.

1.4.Діяльність райдержадміністрації будується на засадах відповідальності перед людиною і державою, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів.

1.5. Склад, структуру райдержадміністрації визначає і формує її голова в межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання райдержадміністрації, та відповідно до примірних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

1.6. Розгляд питань, що належать до повноважень райдержадміністрації, проводиться головою, першим заступником, заступником голови (відповідно до функцій та повноважень), керівником апарату, управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними головою райдержадміністрації.

1.7. Розподіл обов’язків між першим заступником та заступником голови райдержадміністрації, іншими посадовими особами райдержадміністрації здійснюється головою не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду.

1.8. При розподілі функцій та повноважень між першим заступником та заступником голови райдержадміністрації визначаються:

закріплені функції, обов’язки і повноваження;

управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, районні установи та організації, діяльність яких контролюється, координується,  і забезпечує взаємодію;

виконавчі комітети Середнянської селищної та сільських рад в частині делегованих повноважень.

Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками підрозділів, погоджуються із заступником голови (відповідно до функцій та повноважень), а також сектором кадрової роботи та юридичним відділом апарату райдержадміністрації і затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.9. Організаційно-процедурні питання діяльності райдержадміністрації регулюються цим Регламентом, дотримання якого є обов’язковим для всіх відділів, секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, районних установ і організацій, виконавчих органів місцевих рад.

2. Планування роботи райдержадміністрації

2.1.План роботи райдержадміністрації складається з перспективного на рік та квартальних на квартал, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації і оперативний тижневий (поточний) (додаток 1).

2.2. У плані роботи райдержадміністрації передбачаються заходи, спрямовані на реалізацію державної політики районного масштабу, виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших наданих державою, а також делегованих районною радою повноважень.

2.3. До плану роботи райдержадміністрації включаються:

перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку району або окремих населених пунктів, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, що потребують розгляду на:

 а) засіданнях колегії райдержадміністрації;

 б) нарадах при голові райдержадміністрації;

 в) нарадах при першому та заступнику голови райдержадміністрації;

 перелік законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься структурними підрозділами;

перелік основних організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюватиметься райдержадміністрацією або за її участі;

перелік питань про роботу з кадрами.

До плану роботи райдержадміністрації обов’язково включаються питання про:

підведення підсумків діяльності райдержадміністрації за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;

роботу структурних підрозділів райдержадміністрації та виконавчих комітетів місцевих рад (у частині делегованих повноважень) щодо виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови облдержадміністрації та здійснення їх повноважень;

проведення комплексних або цільових перевірок стану справ на місцях.

Порядок підготовки перспективного плану роботи такий:

відділи, сектори апарату та інші структурні підрозділи райдержадміністрації подають щокварталу до 15 грудня у сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації погоджені і завізовані першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень), керівником апарату райдержадміністрації переліки питань і основних заходів (оформлені відповідно до вимог пункту 11. цього Регламенту) та за формою згідно з додатком 1 для включення їх до квартального і перспективного плану роботи;

загальний відділ апарату райдержадміністрації до 15 грудня подає у сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації перелік Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, програм соціально-культурного розвитку, розпоряджень голови райдержадміністрації, які знаходяться на контролі в райдержадміністрації і підлягають реалізації протягом року для включення їх до плану роботи;

сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації до 20грудня складає проект плану роботи, за формою, згідно з додатком 1, погоджує (візує) його у заступників голови райдержадміністрації і подає керівнику апарату райдержадміністрації;

доопрацьований і завізований керівником апарату райдержадміністрації проект плану роботи до 25 грудня подається на розгляд і затвердження голові райдержадміністрації;

загальний відділ апарату райдержадміністрації, не пізніше як у триденний термін після затвердження плану роботи, доводить його до виконавців, а також надсилає до облдержадміністрації.

Квартальний план роботи райдержадміністрації складається за формою, аналогічною перспективному з пропозиціям поданими відділами, секторами апарату та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації погодженими і завізованими першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень) до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом. При його складанні крім перспективних питань включаються і поточні, найбільш актуальні. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки першого заступника голови райдержадміністрації.

Питання виключаються із затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки першого заступника, заступника голови (відповідно до функцій та повноважень) та керівника апарату райдержадміністрації.

Тижневий план-календар основних заходів, які проводитимуться керівництвом райдержадміністрації, кожний четвер до 11-їгодини складає сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації і надсилає в облдержадміністрацію.

Перелік заходів до плану-календаря подають у сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації керівники структурних підрозділів та перший заступника, заступник голови райдержадміністрації щосереди до 16-ї години.

Планування роботи апарату райдержадміністрації та його структурних підрозділів здійснюється щоквартально. Плани роботи відділів апарату райдержадміністрації затверджуються керівником апарату.

Плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів виконавчої влади складаються на квартал або на рік і затверджуються першим заступником, заступником голови райдержадміністрації (відповідно до функцій і повноважень) та до пункту 2.2. цього Регламенту.

Планування роботи місцевої держадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з  урахуванням  статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації її апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів здійснюється першим заступником, заступником голови (відповідно до функцій та повноважень) та керівником апарату райдержадміністрації.

сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації узагальнює матеріали про хід виконання квартальних планів роботи апарату райдержадміністрації і до 10 числа першого місяця кварталу подає голові райдержадміністрації аналітичну довідку з цього питання та розміщує на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Організація роботи апарату райдержадміністрації

3.1.Організаційне, правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови райдержадміністрації здійснює її апарат.

3.2.Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали;

здійснює опрацювання проектів розпоряджень, за дорученням голови райдержадміністрації розробляє проекти розпоряджень з питань, які належать до повноважень апарату райдержадміністрації;

перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів та надає практичну допомогу у її поліпшенні;

розробляє пропозиції про удосконалення діяльності цих органів, здійснює контроль за своєчасним поданням ними довідок, звітів, інформацій та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації;

аналізує за дорученням голови райдержадміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального і культурного розвитку району та його населених пунктів;

готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації;

опрацьовує і подає голові райдержадміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;

здійснює організаційне забезпечення засідань колегії, а також нарад, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками;

організовує особистий прийом громадян і розгляд письмових звернень, що надійшли на адресу керівництва райдержадміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, здійснює аналітичну роботу, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;

аналізує разом із структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище в районі, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення, бере участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

відповідно до затвердженого головою райдержадміністрації плану роботи, здійснює заходи пов’язані з організацією, добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників райдержадміністрації, створення кваліфікованого резерву і ведення обліку кадрів, вживає заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників райдержадміністрації;

забезпечує ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці;

здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови райдержадміністрації.

3.3. Апарат райдержадміністрації, у процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами місцевих рад, територіальними органами виконавчої влади.

3.4. Апарат райдержадміністрації очолює керівник, який призначається на посаду головою райдержадміністрації згідно чинного законодавства.

3.5.Керівник апарату райдержадміністрації організовує роботу апарату, забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови райдержадміністрації, виконання розпоряджень голови райдержадміністрації, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про її апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

3.6. Структура і чисельність працівників апарату визначаються головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації відповідно до примірних переліків управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України, яка затверджується головою облдержадміністрації.

3.7. Керівники та працівники відділів, секторів апарату призначаються на посаду згідно чинного законодавства, розпорядженням голови райдержадміністрації.

      

4. Кадрова робота

4.1. Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Робота з кадрами в райдержадміністрації здійснюється сектором  кадрової роботи апарату райдержадміністрації у відповідності до вимог законів України „Про державну службу”, „Про запобігання корупції”, Кодексу законів про працю України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з кадрових питань.

4.3. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації здійснює контроль за дотриманням установленого порядку конкурсного добору кадрів, прийняття Присяги державними службовцями, ознайомлення їх за особистим підписом з текстом Попередження про спеціальні обмеження, встановлені законами України „Про державну службу” та „Про запобігання корупції”, щодо прийняття на державну службу та проходження її, проведення стажування претендентів на заміщення вакантних посад, ведення особових справ та облік працівників, номенклатури райдержадміністрації.

4.4. Організація кадрової роботи в райдержадміністрації проводиться відповідно до затверджених керівником апарату райдержадміністрації перспективних планів, у яких визначено основні питання добору, розстановки та навчання працівників.

4.5. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації щороку організовує навчання працівників апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та голів виконкомів місцевих рад.

4.6. Роботу з добору і розстановки кадрів райдержадміністрації здійснює сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

4.7. Заміщення вакантних посад державних службовців VI-ї –VII-ї категорій проводиться на конкурсній основі відповідно до Закону України „Про державну службу”.

4.8. Порядок проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад регулюється постановою Кабінету Міністрів України, наказом Національного агентства України з питань державної служби.

4.9.Керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

4.10.Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не належать до категорії посад державних службовців та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

4.11.На посади передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

4.12. За поданням керівників відділів, секторів апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, сектором кадрової роботи апарату райдержадміністрації формується кадровий резерв на посади керівників та спеціалістів відділів, секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.

Списки працівників, зарахованих до кадрового резерву, подаються у сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації до 15 грудня щороку. Кадровий резерв щороку переглядається та затверджується головою райдержадміністрації до 25 грудня поточного року.

З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

  4.13.З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців райдержадміністрації проводиться, в установленому законодавством порядку, атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.

4.14. Щорічно до 15 грудня, керівники відділів, секторів апарату райдержадміністрації складають графіки відпусток працівників на наступний рік і подають їх у сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації для узагальнення. Зведений графік відпусток працівників затверджує голова райдержадміністрації.

Відпустки першому заступнику, заступнику голови райдержадміністрації, керівнику апарату, начальникам управлінь, відділів, секторів та працівникам райдержадміністрації надаються згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації.

Контроль за дотриманням графіку відпусток та оформленням документів, пов’язаних з відпустками, здійснює сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

4.15. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

4.16. Ведення облікових даних про державних службовців райдержадміністрації у складі єдиної державної комп’ютерної системи обліку державних службовців „Картка” покладено на сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

4.17. Райдержадміністрація розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння почесних звань та заохочення працівників підприємств, установ і організацій, віднесених до сфери її управління.

4.18. Матеріали про нагородження відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань готуються сектором кадрової роботи апарату  райдержадміністрації на підставі подань районних підприємств, організацій та установ. До подань додаються нагородні листи, оформлені в трудових колективах, де працюють представлені до нагород.

Нагородні матеріали, а також проект подання райдержадміністрації, завізовані в установленому порядку, подаються на підпис голові райдержадміністрації і надсилаються в облдержадміністрацію.

4.19. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації на підставі подань трудових колективів підприємств, організацій та установ, погоджених із головою райдержадміністрації за дорученням керівника апарату готує розпорядження голови райдержадміністрації про нагородження Грамотою райдержадміністрації та винесення Подяки голови райдержадміністрації.

4.20. Матеріали про відзначення державними нагородами України подаються в райдержадміністрацію за три місяці, а клопотання про нагородження Грамотою райдержадміністрації, винесення подяки голови – не пізніше як за тиждень до ювілею чи професійного свята.

4.21. Організація роботи з підготовки та проведення вручення державних нагород України, Почесної Грамоти облдержадміністрації та грамот райдержадміністрації і районної ради, а також винесення подяки голови покладається на керівника апарату та сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

4.22. Сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації забезпечує облік нагороджених, готує звіти та статистичні дані щодо відзначених державними нагородами України і нагородами голови облдержадміністрації та райдержадміністрації, надає методичну допомогу з підготовки нагородних матеріалів.

5. Організація роботи з документами та контролю

за їх виконанням

5.1.Організація роботи з документами у райдержадміністрації здійснюється у порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства.

5.2. Кореспонденція, адресована райдержадміністрації, приймається і реєструється спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації у день її надходження. Під час реєстрації, як правило, на документ оформляється реєстраційно-контрольна картка встановленого зразка (документ из довоготривалим контролем).

5.3. Загальним відділом апарату райдержадміністрації проводиться попередній розгляд вхідних документів. Відповідальність за правильність відбору документів для розгляду керівництвом райдержадміністрації відповідно до розподілу функцій та повноважень покладається на начальника загального відділу апарату райдержадміністрації.

Документи Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств України, облдержадміністрації, обласних установ і організацій, листи, звернення керівників управлінь, відділів райдержадміністрації, районних підприємств, установ і організацій, голів місцевих рад розглядаються головою, а в разі його відсутності – першим заступником голови райдержадміністрації.

Документи подаються на розгляд голові райдержадміністрації в день їх надходження о 10-й та 16-й годині. Термінові документи реєструються і передаються на розгляд негайно.

5.4. Документи на розгляд голові райдержадміністрації подаються начальником загального відділу апарату райдержадміністрації.

Першому заступнику, заступнику голови та керівнику апарату  райдержадміністрації документи на розгляд подаються через загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Передача документів здійснюється спеціалістом загального відділу апарату райдержадміністрації виконавцю під розписку у реєстраційних картках і журналах. Після накладення резолюції картки поміщаються у розділи картотеки документів, переданих на розгляд відповідним керівником райдержадміністрації.

Як правило, документи розглядаються в день подання їх на розгляд. У виняткових випадках окремі документи можуть знаходитися на розгляді довше, але не більше трьох днів. Термінові документи розглядаються негайно.

Результати розгляду документів керівництвом райдержадміністрації фіксуються в резолюціях. Резолюція повинна містити такі обов’язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, строки виконання, особистий підпис керівника, дату. На документі не повинно бути більше однієї резолюції.

Наступні резолюції можливі лише при необхідності деталізації порядку виконання документів. Вони фіксуються на листку контролю за проходженням і виконанням документа.   

Резолюція робиться безпосередньо на документі, на вільному від тексту місці, але не на полі документа, призначеному для підшивки. Якщо документ підлягає поверненню, то резолюція пишеться на посадовому бланку (фішці).

Після розгляду головою, заступниками голови райдержадміністрації документи повертаються у загальний відділ апарату райдержадміністрації, який того ж дня переносить резолюції в реєстраційно-контрольні картки та журнали реєстрації документів.

Службові документи, що містять конкретні доручення, після резолюції керівництва райдержадміністрації передаються під розписку у загальний відділ апарату райдержадміністрації.

5.5. Загальний відділ апарату райдержадміністрації:

веде журнал обліку вхідної кореспонденції;

організовує роботу із службовими документами відповідно до Інструкції з діловодства та цього Регламенту;

через кожні два роки впорядковує завершені діловодством справи згідно з номенклатурою справ і здає в архівний відділ райдержадміністрації у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства.

Вихідні документи (ініціативні, документи-відповіді) готуються відділами апарату, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

Обов’язковим реквізитом вихідних документів є найменування адресата, якому вони призначені. Адресування документів здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства.

У документах-відповідях робляться посилання на документи, на виконання яких вони підготовлені. Після тексту вихідного документа зазначається посада, ім’я та прізвище особи, яка своїм підписом засвідчуватиме документ.

Якщо вихідний документ має додатки, то вони оформляються відповідно до Інструкції з діловодства.

На лицьовому або зворотному боці останнього аркуша вихідного документа зазначаються прізвище та номер службового телефону виконавця. Другий примірник візується виконавцем.

5.6. Проекти вихідних документів, що передбачають засвідчення підписом голови райдержадміністрації, візуються їх виконавцями, керівниками управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, до компетенції яких належать питання, порушені у документах та першим заступником, заступником голови (відповідно до функцій та повноважень) і керівником апарату райдержадміністрації.

5.7.Документи, адресовані народним депутатам України, посольствам, консульствам України в зарубіжних країнах, головам обласних рад і облдержадміністрацій, правоохоронним органам підписуються виключно головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності особою, яка його заміщає.

5.8.Документи з кадрових питань та нагороджень підписуються виключно головою райдержадміністрації.

5.9.Документи, адресовані заступникам керівників вищезазначених органів, депутатам районної ради, головам виконавчих комітетів, підприємствам, установам і організаціям, окремим громадянам підписуються головою райдержадміністрації або його заступниками відповідно до функцій та повноважень.

Вихідні документи, призначені для надсилання одному адресату, подаються на підпис керівництву райдержадміністрації у двох примірниках при наявності необхідних віз на другому примірнику документа.

Вихідні документи, призначені для надсилання кожному з кількох адресатів, подаються на підпис у кількості примірників, що на один перевищує кількість адресатів, при наявності необхідних віз на примірнику, призначеному для поміщення у справу.

Вихідні документи, призначені для розмноження і надсилання багатьом узагальненим адресатам, подаються на підпис керівництву райдержадміністрації в одному примірнику, завізованому в установленому порядку.

Підписані головою, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації вихідні документи передаються у загальний відділ апарату райдержадміністрації.

Усі документи, що надсилаються з райдержадміністрації, приймаються і реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації щоденно, крім вихідних та святкових днів. Документи, що надійшли до 16-ї години і, які не потрібно розмножувати або які розмножені у необхідній для розсилання кількості примірників, надсилаються адресатам цього ж дня.

Завізовані у зазначеному вище порядку копії вихідних документів вкладаються у відповідну справу згідно з номенклатурою справ.

Вихідні документи, призначені для надсилання багатьом адресатам, після реєстрації, розмножує загальний відділ апарату райдержадміністрації у кількості примірників згідно з визначеним виконавцем списком адресатів. Скомплектовані виконавцем документи передаються в загальний відділ апарату райдержадміністрації для розсилання згідно з списком, який після розсилки документа додається до оригіналу і вкладається у відповідну справу.

5.10. Розпорядження голови райдержадміністрації, інші важливі документи, розгляд яких необхідно здійснити на місцях, надсилаються адресатам звичайними поштовими відправленнями або факсом.

5.11.Управління і відділи райдержадміністрації, районні установи і організації, розташовані в адмінбудинку райдержадміністрації, одержують документи в загальному відділі апарату райдержадміністрації самостійно, а іншим – надсилаються поштою.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, щоквартально і за підсумками року аналізує документообіг в райдержадміністрації і доповідає керівництву.

5.12. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, у яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення, а також терміни виконання.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями та дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, акти органів виконавчої влади вищого рівня.

За вказівкою керівництва райдержадміністрації на контроль можуть братися також інші документи.

5.13. Контроль за виконанням вхідних документів циркулярного характеру, які не мають визначених термінів виконання, але потребують реагування, здійснює особа згідно резолюції керівництва райдержадміністрації, вихідних документів – відповідно, структурний підрозділ, який його готував.

5.14. Для здійснення контролю за виконанням законодавчих актів, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації і райдержадміністрації та інших документів розробляється план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні строки виконання завдань; управління, відділи та структурні підрозділи райдержадміністрації, які відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує керівник апарату райдержадміністрації.

5.15. Контроль за виконанням актів законодавства, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, розгляд запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад, актів органів виконавчої влади вищого рівня здійснюється шляхом:

аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходять від виконавців;

систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах голови райдержадміністрації або його заступників.

5.16. Координацію роботи з контролю за виконанням документів здійснює керівник апарату райдержадміністрації.

5.17.Відповідальність за виконання документів (якість і повноту наданих інформацій) несуть посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням документів або до компетенції яких входить вирішення завдань, що містяться в документах, особи, визначені в резолюціях керівництва райдержадміністрації, а також безпосередні виконавці.

5.18. Контроль за станом реагування, строками доведення контрольних документів до виконавців, їх проходження відповідно до вимог документів та резолюцій, забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації.

5.19. Документи виконуються:

а) вхідні документи – у строки, визначені в документі або в резолюції керівництва райдержадміністрації. Якщо в документах містяться конкретні завдання, але строки їх виконання не встановлені, то відлік строків виконання цих документів ведеться протягом 30 днів від дати їх прийняття;

б) запити народних депутатів України, депутатів обласної, районної та сільських рад – не пізніше як у 15–денний строк з дня їх одержання, або в строки, встановлені Верховною Радою України, обласною чи районною радами;

в) звернення народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад – протягом не більше 10 днів з дня їх одержання;

г) датою виконання завдань, визначених документами, вважається дата реєстрації проектів рішень або відповідей про їх виконання, які надсилаються до відповідних органів;

д) документи з позначкою „Терміново” – протягом не більше 7-ми робочих днів з дати їх підписання;

е) телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, –  у строк до 2–х днів, решта – протягом 10 днів з дня одержання, якщо в них не визначено конкретних строків.

5.20. Інформації на виконання контрольних документів за підписом керівника структурного підрозділу подаються у загальний відділ апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 3 дні до встановленого терміну. В інформаціях коротко і конкретно викладається зміст проведених заходів, результати їх виконання, зазначаються наявні недоліки і шляхи їх усунення.

5.21.Не допускається подання інформації з простроченими термінами виконання. У разі виникнення такої ситуації заступником голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень) разом із керівником структурного підрозділу райдержадміністрації подається голові райдержадміністрації пояснювальна записка із зазначенням причин затримки і заходів, спрямованих на їх усунення.

5.22. Порядок ведення діловодства в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Інструкцією з діловодства та цим Регламентом.

5.23. Діловодство в управліннях, відділах райдержадміністрації та районних установах і організаціях здійснюється секретарями приймальних керівників або іншими спеціально визначеними особами.

5.24. Реєстрація документів в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах здійснюється за картковою або журнальною системами. Порядкова індексація документів здійснюється у межах календарного року за номенклатурою справ.

5.25. Уся вхідна кореспонденція після її реєстрації подається на розгляд керівникам управлінь, відділів і згідно з їх резолюціями передається виконавцям. Документи, що містять завдання або доручення, беруться на контроль і виконуються у порядку і в строки, визначені цим Регламентом.

5.26. Оригінали вхідних документів, передані на виконання в управління, відділи, інші підрозділи райдержадміністрації, повертаються разом з матеріалами про їх виконання до загального відділу апарату райдержадміністрації. Документи, надіслані в копіях, поверненню не підлягають.

5.27. Пропозиції, інформації, звіти, листки контролю з відповідними відмітками та інші матеріали про виконання документів, взятих на контроль, подаються управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами райдержадміністрації у загальний відділ апарату райдержадміністрації до закінчення строків їх виконання.

5.28. Накази, що видаються в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації, підписуються керівниками, а в разі їх відсутності – заступниками керівників, які виконують їх обов’язки.

5.29. Друкування, розмноження і доведення до виконавців власних розпорядчих, вихідних і внутрішніх документів здійснюються управліннями, відділами та іншими підрозділами райдержадміністрації самостійно.

6. Організація розгляду звернень громадян та проведення

особистого прийому громадян

6.1.Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на сектор роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 14.04.1997 № 348.

6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, його заступниками (відповідно до функцій та повноважень). Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або її апарату до компетенції яких віднесені зазначені у зверненні питання та відповідно, накладена резолюція.

6.3.Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник аппарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому. Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою райдержадміністрації.

6.4.Сектор роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

6.5. Довідки про результати розгляду усних чи письмових звернень, взятих на контроль в райдержадміністрації, підписуються керівниками відділів апарату, управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, яким давались відповідні доручення, або їх заступниками. Якщо факти, наведені у зверненні, підтвердились, у довідках зазначається про вжиті заходи, а також про те, чи ознайомлений автор звернення з результатами розгляду і в якій формі. Розглянуті звернення разом з усіма матеріалами про їх розгляд передаються до справи згідно з резолюціями керівників райдержадміністрації.

Звернення громадян знімає з контролю голова, заступники голови райдержадміністрації, які здійснювали прийом чи розглядали письмові звернення.

7. Організація правового забезпечення діяльності

райдержадміністрації

7.1. Юридичний відділ апарату райдержадміністрації у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України. Юридичний відділ апарату райдержадміністрації організовує правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу з правових питань.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації підпорядковується голові райдержадміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації, а з питань організації роботи відділу – керівнику апарату райдержадміністрації.

Основними завданнями юридичного відділу апарату райдержадміністрації є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних довідок та інших матеріалів із питань застосування законодавства.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації.

7.2. Проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших отриманих документів на відповідність законодавству України. Визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в Ужгородському міськрайонному управлінні юстиції. Здійснює їх візування згідно з розділом VII цього Регламенту.

7.3. Представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів.

Надає методичну допомогу керівникам, працівникам відділів, секторів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчим комітетам Середнянської селищної та сільським радам щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ апарату райдержадміністрації, що затверджується головою райдержадміністрації.

7.4.Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження і проводить його правову експертизу, вносить поправки. Під час проведення правової експертизи юридичний відділ апарату райдержадміністрації перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції, законам України та вимогам встановлених Регламентом. У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження актам законодавства, готує зауваження до такого проекту та повертає на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. Коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ згідно додатку 2 повертає проект розпорядження, після чого готується новий.

            7.5. Начальник            юридичного   відділу:
            здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
            бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;
            організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
            виконує інші передбачені законодавством функції.

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби

і комісії  райдержадміністрації

8.1. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова райдержадміністрації утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (колегія, ради, комісії, робочі групи, тощо).

8.2. Консультативні та дорадчі органи очолюють голова, перший заступник або заступник голови райдержадміністрації.

Завдання, функції, персональний склад та порядок роботи зазначених органів визначаються відповідними положеннями, затвердженими розпорядженнями голови райдержадміністрації.

8.3. Періодичність засідань консультативних та дорадчих органів, а також перелік питань, що розглядаються на них, визначає голова райдержадміністрації або керівники цих органів.

Члени консультативних і дорадчих органів виконують свої функції на громадських засадах.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” утворюється Громадська рада райдержадміністрації.

8.4. Для погодженого розгляду питань, які належать до повноважень райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у райдержадміністрації діє (утворюється) колегія райдержадміністрації (далі – колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації (секретар колегії).

До складу колегії за згодою можуть входити керівники  структурних підрозділів райдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу колегії за пропозицією громадських організацій, творчих спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники (за згодою).

Кількісний та персональний склад колегії визначається головою райдержадміністрації.

Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві треті загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, як правило, один раз у місяць, а позачергові – у міру потреби.

Порядок денний засідання колегії, дата і час проведення, список запрошених визначаються головою колегії.

Формування матеріалів до засідань колегії, а також їх подання голові та усім членам колегії (не менш як за три дні до засідання) покладається на сектор організаційної роботи та керівника апарату райдержадміністрації.

Інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали з питань, що вносяться на засідання колегії, а також проекти відповідних рішень, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації готуються структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними підрозділами органів виконавчої влади, відповідно до затвердженого плану засідань колегії. Відповідальність за рівень підготовки матеріалів, що подаються на розгляд колегії, покладається на першого заступника та заступника голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень).

8.5.Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного розпорядження або доручення голови райдержадміністрації.

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання розпорядження або доручень голови райдержадміністрації).

Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються головою колегії та секретарем колегії.

8.6. Матеріально-технічне забезпечення роботи колегії покладається на сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

8.7. У своїй роботі колегія керується Положенням про неї, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації, та цим Регламентом.

9. Підготовка і проведення нарад, урочистих зборів,

зустрічей, інших заходів у райдержадміністрації

9.1. З метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень райдержадміністрації голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять відповідно до плану роботи наради.

9.2. Підготовка нарад з участю голови райдержадміністрації (план, порядок денний, дата і час проведення, контингент учасників) покладається на сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.

9.3.Інформаційні, аналітичні та статистичні довідки з питань, які виносяться на наради з участю голови райдержадміністрації, готують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

9.4. Матеріально-технічне забезпечення цих нарад здійснюється сектором організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

9.5. Матеріали нарад із запланованих питань надсилаються учасникам завчасно, а з додаткових (позапланових) питань – вручаються у день проведення наради.

Протоколи нарад з участю голови райдержадміністрації оформляє сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації.

9.6. Дата проведення і порядок нарад, які проводять заступники голови райдержадміністрації, визначаються ними самостійно. Матеріали до цих нарад та протоколи готують відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

9.7. Рішення, прийняті на нарадах з участю голови райдержадміністрації та його заступників, оформляються протоколами не пізніше, ніж у триденний термін. Протоколи нарад підписуються головуючим.

9.8.За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватися розпорядження та доручення голови райдержадміністрації.

9.9. Контроль за виконанням рішень, прийнятих на нарадах з участю голови райдержадміністрації та його заступників, здійснюється апаратом і відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, які регулярно подають керівнику, що проводив нараду, аналітичні та інформаційні довідки про стан виконання прийнятих на нараді рішень.

9.10. Проведення заходів до пам’ятних дат, урочистих подій, державних і професійних свят з участю голови райдержадміністрації та підготовка доповідей покладається на першого заступника, заступника голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень) та сектор організаційної роботи апарату райдержадміністрації. Організаційно-технічне забезпечення цих заходів здійснює апарат райдержадміністрації.

Порядок підготовки доповідей і виступів такий:

Перший заступник, заступник голови райдержадміністрації складають плани-проекти доповідей, надсилають їх виконавцям із зазначенням термінів подання матеріалів та контролюють їх дотримання;

матеріали, узагальнені керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації подаються на розгляд і доопрацювання заступникам голови райдержадміністрації, які несуть персональну відповідальність за їх якість і достовірність;

погоджені і завізовані першим заступником, заступником голови райдержадміністрації матеріали подаються керівнику апарату райдержадміністрації, який спільно із сектором організаційної роботи апарату райдержадміністрації готує проект доповіді (виступу) і не пізніше як за п’ять днів до проведення заходу подає голові райдержадміністрації.

Розшифровка стенограм урочистих зборів, зустрічей, інших важливих заходів райдержадміністрації, оформлення відповідних протоколів, при необхідності, здійснюється сектором організаційної роботи апарату райдержадміністрації у строки, визначені керівником апарату райдержадміністрації.

9.11. Пропозиції і зауваження, висловлені на зборах, зустрічах та інших урочистих заходах, оформляються дорученнями голови райдержадміністрації і після підпису в той же або наступний день доводяться до виконавців.

10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень

і доручень голови райдержадміністрації

10.1. До розпорядчих документів райдержадміністрації відносяться розпорядження голови райдержадміністрації, спільні розпорядження голови райдержадміністрації та голови районної ради.

10.2. Голова райдержадміністрації на виконання Конституції України, законів України, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня видає одноособово, в межах власних і делегованих повноважень, розпорядження і несе за них відповідальність згідно із законодавством.

10.3. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації готуються управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.

У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавець, зазначений першим, є головним розробником.

10.4.Проекти розпоряджень мають заголовки, що коротко і точно відображають зміст, констатуючу і розпорядчу або лише розпорядчу частину, а також можуть мати додатки.

10.5.Проекти розпоряджень, повинні бути кваліфіковано підготовлені і містити:

а) у констатуючій частині:

об’єктивну оцінку стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів;

мета, з якою видається розпорядження;

посилання на чинне законодавство, яке регулює порушені питання;

б) у розпорядчій частині:

конкретні завдання, спрямовані на усунення виявлених недоліків, досягнення у найкоротший строк мети, визначеної розпорядженням, із зазначенням термінів їх виконання, виконавців, а також осіб, які здійснюватимуть контроль;

пропозиції про притягнення винних осіб до відповідальності.

Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів, сформульованих у неозначеній наказовій формі, що мають єдину нумерацію арабськими цифрами. У разі потреби, окремі пункти можуть поділятися на підпункти другого і третього порядків, що нумеруються відповідно за зразками „1)”, „2)”.

10.6. У проекті розпорядження не можуть передбачатися доручення, виконання яких належить до компетенції центральних та місцевих органів виконавчої влади і, які не потребують втручання райдержадміністрації.

Проекти розпоряджень, до їх внесення голові райдержадміністрації, підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації, у разі потреби – з іншими зацікавленими органами та організаціями.

За результатами погодження проекту розпорядження, головним розробником створюються відповідні документи, передбачені Інструкцією з діловодства, затвердженою розпорядженням голови райдержадміністрації  25.04.2012 № 175 (далі – Інструкція з діловодства).

Проекти розпоряджень із соціально-економічних питань повинні, як правило, мати вступну частину (преамбулу), в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Про внесений проект розпорядження доповідається голові райдержадміністрації або його заступнику (відповідно до функцій та повноважень), за дорученням якого апаратом райдержадміністрації (далі – апарат) проводиться опрацювання проекту, а також редагування тексту.

Тривалість опрацювання проекту розпорядження в апараті не повинна перевищувати 10 робочих днів (у разі необхідності цей термін може бути продовжено заступником голови за обґрунтованим проханням посадової особи апарату).

Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного візування.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень.

10.7.Проект розпорядження візується керівником апарату, начальником  юридичного відділу, начальником загального відділу, першим заступником, заступником голови райдержадміністрації, керівниками управлінь, відділів, секторів райдержадміністрації, які відповідають за його підготовку.  

          10.8.Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає: копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу; копію повідомлення про оприлюднення проекту.

За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника (відповідно до функцій та повноважень), керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в її апараті та у разі потреби здійснюється редагування його тексту.

10.9.Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі у юридичному відділі апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом повертає головному розробнику проект розпорядження та матеріали до нього.

10.10.Юридичний відділ апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробнику з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ апарату райдержадміністрації готує висновок згідно з додатком 2.

10.11.Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

10.12. Проекти розпоряджень з питань економічного і соціального розвитку району, бюджетно-фінансової роботи в обов’язковому порядку погоджуються і візуються керівниками управлінь райдержадміністрації: фінансового та економічного розвитку, житлово-комунального господарства та цивільного захисту.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району, у разі необхідності, попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.

Усі проекти розпоряджень, погоджені і завізовані відповідно до вищезазначених пунктів цього Регламенту, передаються у загальний відділ апарату райдержадміністрації і подаються на підпис голові райдержадміністрації начальником загального відділу апарату райдержадміністрації.

Розпорядження підписуються головою райдержадміністрації, а в разі його відсутності – особою, яка його заміщає. Найменування посади пишеться за зразком: „Голова державної адміністрації”, „В.о. голови державної адміністрації” (посада, підпис, ініціали (ініціал імені) прізвище).

Якщо розпорядження містить додатки, то це обумовлюється в основному документі. Помітка про те, що документ є додатком, робиться у правому верхньому куті першого аркуша додатка за зразком:

                                                                                                     Додаток

до розпорядження  02.11.2012 № 350

Якщо додаток один, то він не нумерується. У разі наявності кількох додатків на них зазначаються порядкові номери: Додаток 1, Додаток 2 і т.д. Знак № перед цифровим позначенням не ставиться.

Додатки мають назви, що відповідають зазначеним в основному документі, і друкуються жирним шрифтом.

Додатки до розпоряджень підписуються керівником апарату, а в разі його відсутності – заступником голови райдержадміністрації (відповідно до функцій та повноважень). Найменування посади пишеться за зразком:„Керівник апарату державної адміністрації” (ініціали (ініціал імені) і прізвище).

Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено інший строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби – оприлюднюються.

Під час затвердження розпорядженнями голови райдержадміністрації положень про управління, відділи, сектори райдержадміністрації, програми розвитку галузей, заходів, інших документів нормативного характеру, які додаються, на додатку зазначається гриф за такою формою:

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 Розпорядження голови

                                                                                  державної адміністрації

                                                                                  _____________№______

Гриф затвердження розміщується у правому верхньому куті першого аркуша додатка.

При наявності цього грифа додаток не підписується.

Оформлений у вигляді додатків склад комісій, штабів, оргкомітетів, робочих груп, тощо формується за алфавітним порядком прізвищ запропонованих до їх складу осіб із зазначенням імені, по батькові , посади за основним місцем роботи. Керівництво таких органів перераховується на початку списку із зазначенням посади та у порядку важливості відведених їм функцій.

Якщо до складу зазначених органів запропоновані працівники установ і організацій, які не належать до сфери управління райдержадміністрації, то обов’язкове зазначення їх згоди брати участь у роботі цих органів.

Списки осіб, представлених до нагородження, формуються також за алфавітним порядком їх прізвищ у межах усього списку.

Прізвища у списках не нумеруються.

10.13. Підписані розпорядження реєструються у загальному відділі апарату райдержадміністрації шляхом присвоєння їм дат та порядкових номерів. Датою розпорядження є дата його підписання. Дата та номер зазначаються у визначеному на бланку місці. Нумерація розпоряджень голови райдержадміністрації здійснюється в межах календарного року.

10.14. Загальний відділ апарату райдержадміністрації, згідно з розрахунком розсилання, розмножує підписані розпорядження і у триденний термін, а в разі необхідності в день підписання, надсилає їх виконавцям та заінтересованим органам і організаціям. Список розсилки складається і підписується керівником структурного підрозділу райдержадміністрації, головним розробником проекту розпорядження.

Розпорядження голови райдержадміністрації з нормативно-правових питань, дотримання законності і правопорядку, фінансової дисципліни надсилаються загальним відділом апарату райдержадміністрації у встановленому порядку в облдержадміністрацію та Ужгородську міжрайонну прокуратуру.

До оригіналів розпоряджень голови райдержадміністрації додаються всі первинні документи (довідки, висновки, протоколи, схеми, рішення і розпорядження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо).

10.15.Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються в загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом п’яти років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу райдержадміністрації. Відповідальність за їх зберігання покладається на начальника загального відділу апарату райдержадміністрації.

10.16. Доручення голови райдержадміністрації видаються за підсумками нарад, зборів, зустрічей та інших заходів, що проводяться головою райдержадміністрації.

Оперативна розшифровка нарад, зустрічей, зборів, що проводяться головою райдержадміністрації, своєчасне оформлення даних доручень покладається на відділи апарату райдержадміністрації.

Доручення голови райдержадміністрації оформляються в той же або наступний день після проведення заходу і подаються керівником апарату райдержадміністрації на підпис.

Проекти доручень голови райдержадміністрації візуються керівником апарату, начальниками відділів апарату: юридичного, загального, заступником голови (відповідно до функцій та повноважень), керівником структурного підрозділу, відповідального за підготовку доручення.

Підписані головою доручення реєструються, тиражуються і розсилаються загальним відділом апарату райдержадміністрації.

11. Публічне обговорення проекту розпорядження голови

райдержадміністрації

11.1. Проект розпорядження, який зачіпає інтереси населення району, має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, може бути винесений на публічне обговорення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації або в інший прийнятний спосіб.

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою.

Звернення повинно містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту розпорядження, обґрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати прийняття цього проекту.

Звернення підписується головним розробником та візується заінтересованими структурними підрозділами, установами та організаціями.

До звернення додаються проект розпорядження, завізований головним розробником та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено:

з якими верствами та групами населення необхідно провести обговорення;

яких результатів необхідно досягти;

заходи щодо публічного обговорення;

термін проведення обговорення.

11.3.Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Відповідне доопрацювання проекту є підставою для звернення головного розробника до голови райдержадміністрації, щодо продовження терміну проекту.

12. Взаємодія райдержадміністрації з іншими органами

державної влади та органами місцевого самоврядування

12.1. Взаємодія райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

12.2. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження з райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Розпорядження райдержадміністрації, які потребують затвердження на сесіях районної ради подаються на розгляд з проектами рішень районної ради.

12.3. Проекти рішень, що подаються на розгляд районної ради, повинні бути підготовлені кваліфіковано, на високому професійному рівні, мають містити посилання на чинне законодавство, що регулює порушувані питання.

Проекти рішень візуються керівниками управлінь, відділів райдержадміністрації, районних установ і організацій, які їх вносять, усіма зацікавленими керівниками установ і організацій та першим заступником, заступником голови (відповідно до функцій та повноважень).

Після візування, керівники установ і організацій, які вносять проекти рішень, узгоджують їх з головою райдержадміністрації.

Після узгодження з головою райдержадміністрації проекти рішень передаються голові районної ради через керівника апарату райдержадміністрації.

Керівники управлінь та відділів, які вносять проекти рішень, беруть особисту участь при їх розгляді на засіданнях постійних комісій, сесіях ради, дають обґрунтовані роз’яснення і відстоюють викладені в них пропозиції відповідно до чинного законодавства.

Проекти рішень подаються у строки, визначені регламентом роботи районної ради.

12.4. Підготовка звітності голови райдержадміністрації перед районною радою, передбаченої абзацом 6 статті 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, проводиться відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації на основі звітів структурних підрозділів, затверджених першим заступником, заступником голови (відповідно до функцій та повноважень).

13. Організація використання робочого часу

 в райдержадміністрації

13.1.Початок роботи структурних підрозділів, апарату райдержадміністрації о 8.00, закінчення о 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. Відповідальні працівники райдержадміністрації, попередньо погоджують із своїми керівниками відлучення у службових справах, з обов’язковою відміткою у журналі відлучень, який знаходиться у приймальні райдержадміністрації.

13.2. Дні відпочинку за роботу у вихідні і святкові дні, відпустки без збереження заробітної плати надаються працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації на підставі поданої заяви голові райдержадміністрації, згідно чинного законодавства.

13.3. У кожному структурному підрозділі райдержадміністрації ведеться щоденний табельний облік робочого часу його працівників. Щомісяця до 12 та 28 числа табелі оформляються в установленому порядку, затверджуються керівником структурного підрозділу і передаються у сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

13.4.                  Щоденний табельний облік робочого часу працівників райдержадміністрації веде сектор кадрової роботи апарату райдержадміністрації. Табелі до 15 та 28 числа щомісяця оформляються та затверджуються завідувачем сектору кадрової роботи апарату райдержадміністрації і передаються у відділ фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

13.5.В окремих випадках за розпорядженням голови райдержадміністрації до чергування у святкові та неробочі дні можуть залучатися державні службовці

Додаток 1

до Регламенту

райдержадміністрації

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

         Голова державної адміністрації

                                                                           ___________________________

(підпис) (ім’я, прізвище)         „_____”__________20___рік

ПЛАН  РОБОТИ

_________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу райдержадміністрації)

на_______________________________________________________________

(період, на який планується робота)

Зміст заходу                 Термін виконання               Відповідальні виконавці

____________________        _____________       _________________________

(керівник апарату                                    (підпис)                       (ім’я та прізвище)

державної адміністрації)

„_____”___________20__року


Додаток 2

до Регламенту

райдержадміністрації

_________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

Відповідно до Регламенту Ужгородської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації ________ № ____, повертаємо проект розпорядження

____________________________________________________________________

(назва розпорядження)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ____________________

зазначеного Регламенту.

Додаток: на _____ арк.

___________________________         _________       _______________________  

    (керівник апарату)                                       (підпис)                   (ім’я та прізвище)

„_____” ____________ 20___року