І. Загальні засади

1. Апарат райдержадміністрації (далі - апарат) утворюється головою райдержадміністрації в межах виділених бюджетних коштів, є структурним підрозділом райдержадміністрації, що здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності райдержадміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичну перевірку виконання актів законодавства, розпоряджень голови райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу виконавчим органам місцевого самоврядування.

2. У своїй діяльності апарат керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням.

3.Положення про апарат затверджує голова райдержадміністрації за поданням керівника апарату райдержадміністрації.

4. Організація роботи апарату здійснюється відповідно до Регламенту роботи райдержадміністрації, Інструкції з діловодства в райдержадміністрації, цього Положення.

5. Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а також з виконавчими органами місцевих рад.

6. Працівникам апарату видаються службові посвідчення встановленого зразка.

7. Фінансове забезпечення апарату здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

ІІ. Структура

8. Апарат очолює керівник апарату, який в установленому порядку призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з облдержадміністрацією, працює під його безпосереднім керівництвом.

9. У разі відсутності керівника апарату райдержадміністрації його обов’язки в частині діяльності апарату виконує перший заступник голови райдержадміністрації.

10. Структура апарату визначається головою райдержадміністрації за поданням керівника апарату у межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання апарату, відповідно до Примірного переліку управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, затверджених Кабінетом Міністрів України.

11. Витрати на утримання апарату проводяться за рахунок Державного бюджету України у межах фонду оплати праці працівників апарату та видатків на його утримання.

12. Кошторис видатків і штатний розпис апарату райдержадміністрації затверджується в установленому законодавством порядку.

13. Працівників апарату призначає на посади та звільняє з посад голова райдержадміністрації за поданням керівника апарату з урахуванням пропозицій керівників відповідних структурних підрозділів згідно чинного законодавства.

14. Структурні підрозділи апарату здійснюють свої повноваження на підставі Положень про відповідні підрозділи.

15. Положення про структурні підрозділи апарату затверджує голова райдержадміністрації.

ІІІ. Основні функції і повноваження керівника апарату райдержадміністрації

16. Керівник апарату райдержадміністрації у межах прав і обов’язків, визначених Законом України „Про місцеві державні адміністрації”, організовує роботу апарату, персонально відповідає за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та працівників структурних підрозділів.

17. Організовує здійснення кадрового, правового, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, методичного та іншого організаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації.

18. Координує діяльність структурних підрозділів апарату, організовує оперативний контроль за виконанням структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади) - Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, райдержадміністрації, інформує голову райдержадміністрації про стан цієї роботи.

19. Формує проекти планів роботи райдержадміністрації, затверджує плани роботи структурних підрозділів апарату і контролює їх виконання.

20. Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та інших службових документів з питань, віднесених до компетенції райдержадміністрації, підписує додатки до розпоряджень голови.

21. За дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи, комісії із працівників та спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду у голови райдержадміністрації або на засіданнях колегії, також для опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації та виконання інших його доручень з питань, віднесених до компетенції райдержадміністрації.

22. Отримує від структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій в установленому порядку матеріали та інформації щодо виконання розпоряджень голови райдержадміністрації.

23. Повертає структурним підрозділам райдержадміністрації, виконавчим органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, організаціям і установам незалежно від форм власності документи, які підготовлені з порушенням законодавства, та не входять до компетенції райдержадміністрації, а подані голові райдержадміністрації з порушенням встановленого порядку їх підготовки і внесення.

24. Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень голови до структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності на які вони поширюються, та оприлюднення в засобах масової інформації нормативно-правових актів, що стосуються прав та обов’язків громадян, або мають загальний характер.

25. Забезпечує і контролює дотримання правил внутрішнього розпорядку працівниками апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

26. Здійснює контроль за дотриманням в апараті Інструкції з діловодства, правил роботи з таємними документами, відповідає за стан обліку і звітності.

27. Забезпечує взаємодію структурних підрозділів та посадових осіб апарату з виконавчими органами місцевого самоврядування з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

28. Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію райдержадміністрації з районною радою, облдержадміністрацією та обласною радою.

29. Готує узгоджені пропозиції щодо функцій та повноважень голови, першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації.

30. Затверджує посадові Інструкції працівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

31. Керівник апарату координує роботу відділів та секторів апарату:

         сектору організаційної роботи;

         сектору кадрової роботи;

         загального відділу;

         сектору роботи зі зверненнями громадян загального відділу;

         відділу фінансово-господарського забезпечення;

         відділу Державного реєстру виборців;

         юридичного відділу;

         сектору мобілізаційної роботи;

         головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної роботи.  

32. Керівник апарату визначає повноваження керівників та працівників структурних підрозділів апарату.

33. Контролює в межах своєї компетенції дотримання вимог законів України „Про місцеві державні адміністрації”„Про державну службу” та „Про запобігання корупції”.

34. Забезпечує формування кадрового резерву.

35. Керівник апарату райдержадміністрації забезпечує також виконання інших функцій та завдань апарату, виконує інші обов’язки, покладені на нього головою райдержадміністрації.

 ІV. Основні завдання і функції апарату щодо правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

Апарат райдержадміністрації здійснює правове забезпечення діяльності голови райдержадміністрації, його заступників та працівників апарату, зокрема відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

36. Зберігання, систематизований облік і практичне застосування законів України, указів Президента України та законодавчих актів центральних органів виконавчої влади при підготовці проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших службових документів.

37. Перевірку, за дорученням голови райдержадміністрації, виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, здійснює контроль за своєчасним поданням ними інформації та інших матеріалів з виконання зазначених документів.

38. Дотримання вимог чинного законодавства під час підготовки проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації.

39. Перевірку відповідності законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації шляхом їх візування начальником юридичного відділу апарату райдержадміністрації.

40. Підготовку в разі необхідності спільно з управліннями та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування пропозицій про внесення змін, доповнень до розпоряджень голови райдержадміністрації або про скасування їх чи визнання такими, що втратили чинність.

41. Аналіз, за дорученням голови райдержадміністрації, і підготовку висновків щодо їх відповідності Конституції та законам України, указам Президента України, іншим законодавчим актам.

42. Організацію і проведення навчання з правових питань.

43. Підготовку необхідних матеріалів і пропозицій для інформування голови райдержадміністрації щодо фактів порушення виконавчими комітетами Середнянської селищної та сільських рад (у межах наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади) Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади, а також про факти невиконання Середнянським селищним, сільськими головами повноважень, передбачених пунктом 5 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

44. Підготовку проектів подань голови райдержадміністрації до відповідних органів про звільнення з посад керівників установ та організацій, крім керівників установ, підприємств та організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, або до власників підприємств, установ, організацій чи уповноважених ними осіб про притягнення до відповідальності їх керівників у разі порушення ними Конституції і законів України, указів і розпоряджень Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади.

45. Консультування з правових питань структурних підрозділів райдержадміністрації, надання методичної допомоги  виконавчим комітетам місцевих рад з правових питань.

46. Контроль за дотриманням вимог Закону України „Про місцеві державні адміністрації” структурними підрозділами райдержадміністрації.

V. Основні завдання і функції апарату щодо організаційного та

кадрового забезпечення діяльності райдержадміністрації

Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення діяльності голови райдержадміністрації та його заступників, зокрема:

47. Забезпечення реалізації Конституції і законів України, указів та розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови облдержадміністрації, які стосуються діяльності райдержадміністрацій, представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування.

48. Інформування відповідних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, організацій, установ та населення про внесення змін, доповнень, скасування або про припинення чинності розпоряджень голови райдержадміністрації.

49. Перевірку, за дорученням голови райдержадміністрації, роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо виконання ними Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації. Інформування голови райдержадміністрації з цих питань. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.

50. Підготовку проектів перспективних, поточних і оперативних планів роботи та інших заходів, які здійснюються в райдержадміністрації, на основі пропозицій першогозаступника, заступника голови райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та контроль за їх виконанням.

51. Організацію підготовки засідань колегії райдержадміністрації, прес-конференцій, нарад, інших заходів, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками.

52. Організацію, за дорученням голови райдержадміністрації, спільно зі структурними підрозділами райдержадміністрації підготовки проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, що віднесені до компетенції апарату.

53. Аналіз, за дорученням голови райдержадміністрації, роботи органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги для покращення організації їх роботи, підготовка пропозицій про поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального, культурного розвитку відповідних територій.

54. Підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації.

55. Забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в райдержадміністрації. Разом з відповідними структурними підрозділами аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення. Формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, здійснює організаційне забезпечення діяльності районної Ради по роботі з кадрами.

56. Оперативний розгляд питань, внесених структурними підрозділами райдержадміністрації, представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами; підготовку для голови райдержадміністрації проектів відповідних документів або пропозицій про порядок подальшого розгляду і вирішення питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

57. Забезпечення дотримання єдиного порядку реєстрації, опрацювання, проходження, контролю, зберігання та передачі в установленому порядку до архіву службових документів у всіх підрозділах апарату. (Порядок роботи з документами в апараті визначається Інструкцією з діловодства, правилами роботи з таємними документами, Положенням про організацію та здійснення контролю за виконанням документів у райдержадміністрації, які за поданням керівника апарату затверджує голова райдержадміністрації).

За дорученням голови райдержадміністрації перевіряє стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах райдержадміністрації та надає допомогу в її організації.

58. Внесення пропозицій до проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про функції та повноваження голови райдержадміністрації, про виконання ними окремих обов’язків, визначених головою райдержадміністрації.

59. Підготовка і оперативне доведення до виконавців розпоряджень голови райдержадміністрації, інших службових документів.

60. Забезпечення гласності діяльності голови райдержадміністрації та в цілому райдержадміністрації, вивчення і врахування думок, пропозицій представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, населення при підготовці найбільш важливих документів.

61. Організацію спільно з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації підготовки матеріалів та проектів рішень районної ради, які вносяться на її розгляд головою райдержадміністрації.

62. Забезпечення виконання рішень районної ради в частині делегованих райдержадміністрації повноважень.

63. Надання методичної допомоги структурним підрозділам райдержадміністрації, виконкомам місцевих рад з питань, що належать до компетенції апарату, вивчення і узагальнення їх роботи.

64. Підготовку, опрацювання документів з питань призначення на посади і звільнення з посад працівників, призначення і звільнення яких віднесено до компетенції голови райдержадміністрації.

65. Ведення облікової картотеки працівників райдержадміністрації, яких призначає на посади і звільняє з посад, погоджує призначення і звільнення, голова райдержадміністрації, а також забезпечення формування, обліку і роботи з резервом кадрів на посади працівників, призначення і звільнення яких віднесено до компетенції голови райдержадміністрації.

66. Проведення експертизи нагородних матеріалів і підготовка проектів подань про нагородження державними нагородами України, відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, опрацювання подань трудових колективів і підготовка проектів розпоряджень щодо нагородження відзнаками Закарпатської облдержадміністрації.

67. Організацію особистого прийому громадян і розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, контроль за вирішенням порушених у них питань, узагальнення та аналіз пропозицій, що містяться в них, розробку пропозицій, спрямованих на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян.

68. Аналіз разом із структурними підрозділами райдержадміністрації соціально-економічного становища і суспільно-політичної ситуації на відповідних територіях, розробку та внесення голові райдержадміністрації пропозицій щодо їх поліпшення; участь у підготовці звітів райдержадміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих відповідною радою.

69. Підготовку проектів подань голови райдержадміністрації щодо призначення і звільнення першого заступника, заступника голови райдержадміністрації у встановленому порядку.

VI. Основні функції та завдання апарату щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації

70. Забезпечення ведення діловодства, дотримання секретності і службової таємниці.

Опрацювання документів, що надходять до райдержадміністрації, підготовка до них аналітичних, довідкових та інших матеріалів, а також доручень голови райдержадміністрації.

71. Нагляд за належним утриманням державних символів у службових приміщеннях (Державний Прапор, зображення Державного Герба та інше).

72.Технічне забезпечення засідань колегії райдержадміністрації, нарад, інших заходів, які проводяться головою райдержадміністрації, його першим заступником та заступником.

73. Якісне ведення бухгалтерського обліку і звітності, розрахунків із заробітної плати, відряджень, поштових і канцелярських видатків, виконання кошторису витрат на утримання апарату, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, проведення у визначені строки інвентаризацій грошових, матеріальних та інших цінностей.

74. Забезпечення відповідним меблюванням та оснащення засобами зв’язку і оргтехніки службових кабінетів.

75. Забезпечення транспортним обслуговуванням голови райдержадміністрації.

76. Контроль за економним і раціональним використанням інвентарю, канцелярського приладдя та інших матеріальних цінностей.

77. Контроль за дотриманням встановленого в апараті порядку використання копіювально-розмножувальної техніки та інших засобів виготовлення друкованої продукції.

78. Облік забезпеченості структурних підрозділів райдержадміністрації приміщеннями, транспортними засобами, інвентарем та внесення пропозицій з цих питань голові райдержадміністрації.

79. Забезпечення голови райдержадміністрації, його заступників, працівників апарату телефонними довідниками, іншою друкованою продукцією для службового користування.

80. Здійснення заходів щодо охорони службових приміщень і майна, організація чергування працівників апарату в службових приміщеннях в неробочі і святкові дні та в інший час.

81. Утримання в належному технічному, санітарному і протипожежному стані службових приміщень та інших споруд, а також прилеглих територій.

VII. Порядок використання та зберігання печаток, штампів, бланків організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів

82. Гербова печатка райдержадміністрації зберігається   у начальника загального відділу апарату райдержадміністрації, а в разі його відсутності – керівника апарату райдержадміністрації, які несуть персональну відповідальність за збереження і законність користування нею.

На час відсутності керівника апарату райдержадміністрації та начальника загального відділу апарату райдержадміністрації гербова печатка передається за актами завідувачу сектору роботи зі зверненнями громадян загального відділу апарату райдержадміністрації.

Металева гербова печатка райдержадміністрації зберігається в секторі мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації.

83. Апарат має печатки загального відділу, сектору кадрової роботи, сектору мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації „Для пакетів” (без зображення герба), відділу ведення Державного реєстру виборців (із зображенням герба), кутовий та інші штампи, необхідні в роботі з документами. Печатки і штампи зберігаються в умовах, що забезпечують їх надійну схоронність.

Відповідальність за зберігання і законність використання печаток і штампів несуть керівники відповідних підрозділів апарату.

84. Бланки, на яких складаються організаційно-розпорядчі документи і листи райдержадміністрації та її апарату, є бланками суворого обліку, за їх законність використання відповідальність несуть керівники відповідних підрозділів апарату райдержадміністрації.

Види бланків, що використовуються в апараті райдержадміністрації та порядок їх обліку визначаються Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації.

VIII. Інші питання діяльності апарату райдержадміністрації

Апарат має право:

85. Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали необхідні для виконання покладених на нього завдань, а від місцевих органів державної статистики відповідні статистичні дані.

86. Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до його компетенції.

87. Здійснювати інші функції і повноваження відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації.