СКИНУТИ

Відповідно до пункту 11 статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»   матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути  обмеженими в доступі.  Загальна   доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується  відповідно до вимог   Закону України «Про доступ до публічної інформації» шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних,  на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному   місці у приміщенні  органу місцевого самоврядування (далі-ОСМ).

Порядок доступу до містобудівної документації: генпланів, детальних планів території регулюється Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування».

Громадяни та організації можуть отримати генеральний план шляхом:

1.ознайомлення на офіційному сайті органу місцевого самоврядування, у друкованому ЗМІ;

2. подання інформаційного запиту із проханням надати копію генплану;

3.особистого ознайомлення із містобудівним документом у приміщенні ОМС.

Найпростішим способом отримання доступу до генерального плану є перегляд офіційного сайту  відповідного населеного пункту. Обов’язок розміщувати генплан на веб-сайті місцевої ради чи іншого органу місцевого самоврядування встановлений ч. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На жаль, зазначена норма Закону із різних суб’єктивних і об’єктивних причин часто не виконується, і, як свідчать результати опитування, проведені відділом,  офіційні сайти мають Середнянська селищна рада, Невицька, Камяницька, Оноківська, Ратівецька, Холмківська). На сайтах Ратівецької і Камяницької сільрад виставлені детальні плани території.

Закон  України  «Про регулювання містобудівної діяльності»  зобов’язує ОМС публікувати генплан у місцевих друкованих ЗМІ. Через обмеженість газетних площ та великих розмірів генпланів ці документи практично не публікуються. У тих випадках, коли ОМС розміщують у ЗМІ публікації про містобудівну документацію, – це, як правило, оголошення розроблення містобудівної документації, про проведення громадських обговорень та про затвердження гепланів чи детальних планів.

-Наступним за рівнем складності і часових витрат у отриманні

доступу до генплану є подання інформаційного запиту. Законодавцем передбачені різноманітні форми подання інформаційних запитів – електронною поштою, у письмовій формі (поштою), факсом, особисте вручення, навіть усно (наприклад, телефоном).

Розпорядник  інформації  має  відправити відповідь на запит на інформацію з   відповідними  документами  не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту (ч. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). Закон дозволяє продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, якщо запит стосується  великого обсягу інформації або потребує пошуку серед значної кількості даних. Але у цьому випадку розпорядник інформації повинен  повідомити  запитувача про продовження строку в письмовій формі не пізніше п'яти  робочих  днів  з дня  отримання запиту.

 Законом  України «Про доступ до публічної інформації» (ст.21) передбачено відшкодувування фактичних витрат на копіювання та друк матеріалів генерального плану, якщо  кількість становить більш як 10 сторінок.  

Вартість копіювання однієї сторінки не має перевищувати «Граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року N 740.

При цьому Закон «Про доступ до публічної інформації» не передбачає вішкодування витрат на сканування документа, тому вимога внести плату за сканування є незаконною. Водночас Закон також не зобов’язує розпорядника створювати документ у новій формі – наприклад, шляхом сканування створювати електронний документ для того, щоб надати його електронною поштою. У цьому випадку розпорядник повинен запропонувати надіслати копії документа поштою або надати на ознайомлення у своєму приміщенні.

Закон «Про доступ до публічної інформації» (ч. 4 ст. 21) також передбачає  безкоштовне  надання інформації, що становить суспільний інтерес. Якщо враховувати, що генплан становить значний суспільний інтерес, може виникнути питання щодо відшкодування витрат на копіювання.

-Ще однією можливістю отримати доступ до генплану є ознайомлення із цим документом у загальнодоступному місці у приміщенні ОМС, який приймав рішення про його затвердження, або у відділі архітектури райдержадміністрації, у якому зберігаються генплани, або у приміщенні іншого розпорядника, який володіє генпланом ( управління містобудування та архітектури ОДА чи розробник). Обов’язок ОМС надавати генплан для ознайомлення визначається ч. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ст. 14 Закону «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 14 Закону «Про доступ до публічної інформації» зобов’язує розпорядників інформації «визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо». Розпорядник не зобов’язаний забезпечувати вас відповідним обладнанням, але не має права перешкоджати у використанні власних технічних засобів.

Слід звернути увагу на наступні норми:

-     ст. 34 (передбачає право збирати та використовувати інформацію) і ст. 50 Конституції України (гарантує доступ до інформації з питань довкілля);

-     ст. 13, ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» (надаються пояснення, яка саме інформація у будь-якому разі не може бути обмежена у доступі);

-     п. 1 ч. 1 ст.3, п. 1 ч. 1 ст. 5, п. 1 ч. 1 ст. 14, ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (описують обов’язок розпорядників оприлюднювати в ініціативному порядку певну інформацію та можливості осіб «пасивного доступу» до такої інформації);

-     п. 3 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, Розділ IV Закону України «Про доступ до публічної інформації» (описують загальні принципи та можливості «активного доступу» до інформації шляхом подання інформаційних запитів);

-     ч. ч. 5, 11 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (регламентує доступ до актів ОМС);

30 вересня 2013 року Пленум Вищого адміністративного суду України прийняв Постанову про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної   інформації»   № 11,  якою  довів до відома судів Довідку про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Закону України «Про доступ до публічної інформації». Хоча у цій Довідці  питання доступу до генпланів міст не порушуються, проте ознайомлення з  нею буде корисним для тих,  хто вирішить відстоювати у суді своє право знати.

На   виконання   розпорядження  голови  райдержадміністрації  10.02.2014 № 42 відділом містобудування та архітектури проведена інвентаризація топографо-геодезичних, інших документів, які містять топографо-геодезичні та картографічні дані. Дане питання є на контролі управління містобудування та архітектури.  На теперішній час матеріали інвентаризації доповнюються розробленими та затвердженими генеральними планами населених пунктів і детальними планами територій.

З метою дотримання чинного законодавства рекомендуємо Середнянській селищній і сільським радам провести інвентаризацію затвердженої містобудівної документації та забезпечити можливість із її ознайомленням громадськості.

Начальник відділу містобудування

та архітектури                                                                                              І.Зазулич